ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 18:56
ރައީސް ޞާލިހު އަރިހުގައި ޖާބިރު
ރައީސް ޞާލިހު އަރިހުގައި ޖާބިރު
ޓްވިޓަރ
ޖާބިރުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިހު އަށް
ދެލޯ މަރާލާފައި ރައީސް ޞާލިހު އަށް އިތުބާރުކުރަން: ޖާބިރު
 
2018 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޞާލިހު އަށް ވެރިކަން ހޯދާދިނުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރުމަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގާބިލް ބޭފުޅަކީ ރައީސް ޞާލިހުކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި

ދެލޯ މަރާލާފައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަށް އިތުބާރުކުރައްވާ ކަމަށް ޑީއާރުޕީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ރައީސް ޞާލިހު އާއި އެކުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަން ކުރައްވާނީ ގްރީން ޕާޓީ އާއި އެކުގައި ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިން ވެސް ރައީސް ޞާލިހު އާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ އިރު ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ހިންގުންތެރި ބޭފުޅެއް ކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި ނުލާ ރާއްޖެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހަމައެކަނި ރައީސަކީ ރައީސް ޞާލިހު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފަސޭހަ ވާނީ އަދި ފަސް އަހަރު ރައީސް ޞާލިހު އަށް ވެރިކަން ދިނުން ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރުމަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގާބިލް ބޭފުޅަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ވެސް ރައީސް ޞާލިހުގެ ވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ ކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިހުގެ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ، 2018 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޞާލިހު އަށް ވެރިކަން ހޯދާދިނުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޖާބިރު ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު އަށް ވުރެ ގާބިލް ބޭފުޅެއް ވެރިކަމަށް ގެންނަން މިހާރު ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޖާބިރުގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިހު އަށް އޮތްކަން ހާމަކުރައްވާފައި ވާއިރު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލީ 71 އިންސައްތަ މީހުންގެ ތެރެއިން 61 އިންސައްތަ ވޯޓު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ވަގުތީ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރައިމަރީގައި ކުރި ހޯއްދަވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 61 އިންސައްތަ ނުވަތަ 24،566 ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. ދެން ވާދަ ކުރެއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 38 އިންސައްތަ ނުވަތަ 15،641 ވޯޓެވެ. 57،255 މީހުންނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާއިރު، މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ ވޯޓުލާފައިވަނީ 40،887 މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މާރިޔާ
ސަރުކާރުން ދަނީ ގަސްތުގައި މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓައި، ސިއްރުކޮށް، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ: ރައީސް ސާލިހު
ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި އެމްޑީޕީއިން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުކުތް ނަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރެވުނީސް: މެންބަރު އާޒިމް
މަޖިލިސް ތެރެއިންނާއި ބޭރުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގައި އެމްޑީޕީ ދެމިއޮންނާނެ: ޑީޑީ