ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:11
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން
ރައީސް އޮފީސް
ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުން
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ރީޖަނަލް ސީޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގެ ނެތް - ތަރުޖަމާނު
 
އެއަރޕޯޓާއި ސީޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި
 
އައްޑޫގެ 2 ޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމަށް ވަނީ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅާފައި

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ރީޖަނަލް ސީ ޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގެ ނެތްކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނަރޝިޕް އަދި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން އައްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ރީޖަނަލް ސީޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދެވެ. މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ އައްޑޫގެ ދެ ޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒްކޮށް، އައްޑޫ ސަރަހައްދަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާއި އަދި ސަރުކާރުން ގެންނަން ތަސައްވަރުކުރާ ތަރައްގީ ގެނެސްދިނުމަށް އެދި ގޮވާލައި، އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ރީޖަނަލް ސީޕޯޓް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތްކަމަށެވެ. އައްޑޫ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ފަންޑު ހަމަޖެހި، އެކަން ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އިންޑިއާގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ތެރެއިން އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަސައްކަތް އެމްޕީއެލްއިން ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް މިހާރުވެސް ހިންގާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާއެއް ޕްރައިވެޓް ޕާޓީއަކުން ޝެއަރހޯލްޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށާއި، އިތުރަށް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް މިވަގުތަކަށް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްގީކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް