ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 18:26
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާފައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާފައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން
ފަތުރުވެރިކަމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރުތެރޭގައި ހައްލުވާނެ - މައުސޫމް
 
އަތޮޅުތަކަށް ދާ ފަތުރުވެރިން ގިނަ އިރު މަޑުކުރަންޖެހުމަކީ މައްސަލައެއް
 
ދަތުރުފަތުރާއެކު އެހެނިހެން ހިދުމަތްތައް ގާއިމްވާންޖެހޭ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައްލުވެގެންދާނެކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މައުސޫމް މިހެން ވިދާޅުވި މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ގެސްޓްހައުސް ޓުއަރިޒަމް ފެށިގެން މިހާތަނަށް އައި އިރު 13 އަހަރުވި އިރުގައި، ހއ. އަތޮޅުގައި ހުރީ 1 އިންސައްތަ. ހއ. ހދ އަދި ށ ގައި ހުރީ 3 އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް އެނދު. ހަގީގީ މައްސަލައަކީ އެއަރޕޯޓް އެޅުމެއްވެސް ނޫން. މައްސަލައަކީ ދަތުރުކުރާ ގެސްޓް މީހާއަށް ޓިކެޓްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭ. އެ އަގު ކުޑައެއްނުކުރެވުނު. އަނެއްކޮޅުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމަށް 50 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު 38 އަހަރު އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް ނުދައްކާ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ޖެހެނީ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޓެކްސްގެ ތެރެއިން ގެސްޓްހައުސް ވެސް ތަރައްގީކުރަން. ޓެކްސް ލުޔެއް ދެއްވާނެ ސިޔާސަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އަދި ދަތުރުފަތުރު އަގުހެޔޮ ވާނެ ސިޔާސަތެއް ނުފެނޭ. މި ދެ ކަންތަކަށް މިނިސްޓަރުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

މެންބަރު ސަލީމްގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ މިވަގުތު ފެންނަ މަންޒަރަށް ބަލާފައި ގަބޫލުކުރަން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރެއްގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭ ސިޔާސަތަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދަތުރުފަތުރު ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކައިރީގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މާކެޓް އަދި މިއަހަރު ދެވަނަ މާކެޓް އިންޑިއާއާއި އެންމެ ގާތް ރަށް ހއ. ކެލާ އަދި ހަނިމާދޫ ވެސް ދުރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހިސާބަށް މަތިންދާބޯޓު އަންނަންފެށީމާ އެ ބޮޑު މާކެޓުން ވަރަށް ބާރަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ މާކެޓުން މީހުން ދަތުރުކުރަނީ 4 ދުވަހަށް ކަމަށާއި، މާލެ ސަރަހައްދަށް މަތިންދާ ބޯޓެއް އައިސް، އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް ހުރިގޮތުން އެތައްގަޑިއިރަކު މަޑުކޮށްފައި ވަރަށް ބޮޑު އަގެއްދީފައި ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ އަތޮޅަކަށް ދަތުރުކުރުމަކީ އެއީ އެހާ ރަނގަޅު ހައްލެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެހެންވެސް ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް މުހިންމުވަނީ. މާލެއަށް އައުމުގެ 40 މިނެޓްކުރިން ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް އިންޑިއާއިން އަން ބޯޓުތަކަށް ޖެއްސޭނެ. ޖެއްސުމުން ދުވަސްވެސް ސަލަމަތްވީ، ފައިސާވެސް ސަލާމަތްވީ. ވަގުތާއި ލާރި އެއީ ފަތުރުވެރިކަމުގައި މުހިންމު ދޭއްޗެއް. އެހެންވީމަ އެ ދެކަންތައް ކުރިއަށްގެންދިޔާމަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ.
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ މައުސޫމް

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ އާރުޓީއެލްގެ ހިދުމަތް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ދިވެހިންނެކޭ ބޭރު މަސައްކަތްތެރިންނެކޭ ފަތުރުވެރިންނެކޭ އެއް އަގެއްގައި ދަތުރުކުރެވޭ ކަމަށާއި، ރަށެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ފަހިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓައް އައުމަކުން ކަމަކު ނުދާނެ ކަމަށާއި، ރަށަަށް އައިސް ފަހިކޮށް ބަނދަރުކޮށްލެވެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަންތައް އެދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާއި ކަރަންޓާއި އިންޓަރނެޓް ރަނގަޅަށް ހުރެ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުދިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އާއިލާއެކު ދިރިއުޅެވޭކަމަށްވާއިރު، ތައުލީމީ ނިޒާމާއި ސިއްހީ ނިޒާމްވެސް ގާއިމްވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދަނީ ހަމަޖެހެމުން ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތައް ދުރުރާސްތާގައި މުޅިން ހައްލުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރުތެރޭގައި އެ މައްސަލަ މުޅިން ހައްލުވެގެންދާނެ ވާހަކަ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި