ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 14:18
އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިލްވިއޯ ބަލަސްކޯނީ
އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިލްވިއޯ ބަލަސްކޯނީ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނީ ޒެލެންސްކީގެ ސަބަބުން: އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު
 
ބަލަސްކޯނީ ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލާ ޒެލެންސްކީއަށް ޕްރެޝަރުކޮށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާއަށް ގޮވާލާފައި
 
އިޓަލީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އެންޓޯނިއޯ ޓަޖަނީ ވަނީ އެ ޕާޓީން އޮތީ އީޔޫ އާއި ނޭޓޯ އަދި ހުޅަނގުގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ޔޫކްރެއިނާއެކު ކަމަށް ޓްވީޓްކުރައްވާފައި
 
އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ވަނީ އެގައުމުން ޔޫކްރެއިނާއެކު ވާކަން އެގައުމުގެ މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތާއެކު ކަށަވަރުކޮށް ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށް ބުނެފައި

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިލްވިއޯ ބަލަސްކޯނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބަލަސްކޯނީ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ބަލަސްކޯނީ ވަނީ އޭނާ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިނަމަ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީއާ މިވަގުތު ބައްދަލުނުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުމުރުން 86 އަހަރުގެ ބަލަސްކޯނީ ވަނީ މީގެކުރިން އެކި ފަހަރުމަތިން އޭނާ އާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިންއާ ދެމެދު އޮތް ގާތްގުޅުމުގެ ވާހަކަދައްކަވަފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބަލަސްކޯނީ ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ހަނގުރާމަ ފަށަން ޕުޓިންއަށް މަޖުބޫރު ކުރުވީކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިކަމަށް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު މީހުން އައްޔަންކުރަން ޖެހޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބަލަސްކޯނީ އަކީ އެގައުމުގެ ފޮރްޒާ އިޓަލިއާ ޕާޓީގެ ލީޑަރެވެ. މިއީ މިވަގުތު އިޓަލީގެ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއެކެވެ.

ޒެލެންސްކީއަށް އަމާޒުކޮށް ބަލަސްކޯނީ މިވާހަކަތައް ދައްކަވާފައި މިވަނީ ޒެލެންސްކީ އާއެކު ފްރާންސް އަދި ޖަރުމަނުގެ އިސްވެރިން، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެހެން މެންބަރު ގައުމުތައް ނުލައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުދައްދަން ފްރާންސުން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް އިޓަލީގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖިއޮޖިއާ މެލޯނީ ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޒެލެންސްކީގެ އަމަލުތައް ފެންނަނީ ވަރަށް ނެގަޓިވްކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބަލަސްކޯނީ ވަނީ ޑޮނެސްކް އަދި ލުހާންސްކްއަށް ހަމަލާދިނުން ޒެލެންސްކީ ހުއްޓާލިނަމަ މިހަނގުރާމަ ނުފެށުނީސްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބަލަސްކޯނީ ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލާ ޒެލެންސްކީއަށް ޕްރެޝަރުކޮށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާއަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ޔޫކްރެއިނަށް އެހީގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ބަލަސްކޯނީ މިފަދައިން ވާހަކަދައްކަވާފައިވާއިރު، އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ، އިޓަލީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އެންޓޯނިއޯ ޓަޖަނީ ވަނީ އެ ޕާޓީން އޮތީ އީޔޫ އާއި ނޭޓޯ އަދި ހުޅަނގުގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ޔޫކްރެއިނާއެކު ކަމަށް ޓްވީޓްކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ވެސް ވަނީ އެގައުމުން ޔޫކްރެއިނާއެކު ވާކަން އެގައުމުގެ މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތާއެކު ކަށަވަރުކޮށް ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް