ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:09
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަކި ނަސްލަކާއި ދިމާކޮށްގެން އުޅޭބަޔަކަށް ހަދަން ފަށައިފިނަމަ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބިފައި އޮތް ރީތިނަން ހަރާބުވާނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
 
ރާއްޖެ އަބަދުވެސް ވާންވާނީ އެހެން ޤައުމުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާ، އެހެން ޤައުމުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަކި ބަޔަކާއި ނުވަތަ ވަކި ނަސްލަކާއި ދިމާކޮށްގެން އުޅޭބަޔަކަށް ހަދަން ފަށައިފިނަމަ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބިފައި އޮތް ރީތިނަން ހަރާބުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޓީސީއަށް 15 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަބަދުވެސް ވާންވާނީ އެހެން ޤައުމުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާ، އެހެން ޤައުމުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ މުހިންމު ސިނާޢަތަކީ ފަތުރުވެރިކަންކަމަށްވީއިރު، އެހެން ޤައުމުތަކާއި، އެޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނާއި ދޭތެރޭ ކަންތައްތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކެއްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖެ އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނަންވާނީ އެހެން ޤައުމުތަކަށް މަރުހަބާކިޔާ، އެހެން ޤައުމުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 15 އަހަރު އެކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށްކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އެކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ގެއްލުންވިޔަނުދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ތައުރީފު ކުރައްވާ 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް ކުންފުންޏަކީ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާވާ ތަނަކަށް ހެދުމުން އެކަމަށް ވެސް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މިވަގުތު ތިއްބެވީ ހަތަރު އަންހެން ބޭފުޅުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޅޭ 15 ވަނަ ފަންގިފިލާއަކީ އެމްޑީސީގެ ފަހު ފަންގިފިލާއަށް ނުވުމަކީ އުންމީދު ކަމަށާއި ކުންފުނިން ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ވާސިލްވީ މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް