ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 13:23
އީފާސް ވެރިފައިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި
އީފާސް ވެރިފައިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ
އީފާސް
މިހާތަނަށް އައިއިރު އީފާސްއަށް 139،000 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ
 
ހުސްވި މަހު 894 މީހުން އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވޭ

މިހާތަނަށް އައިއިރު އީފާސްއަށް 139،000 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އީފާސް ޓުވިޓަރގައި އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ހުސްވި މަހު 894 މީހުން އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 440ށްވުރެ ގިނަ ޚިދުމަތް މި ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށް 6.1 މިލިއަން ފަހަރު ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިންވެ ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިދިޔަ މަހު އެކަނިވެސް 138000 ފަހަރު ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. އީފާހުގައި 64 އެޕްލިކޭޝަނަކުން ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނައިރު ޖެނުއަރީ މަހު 40 އެޕެއްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވެއެވެ. މިދިޔަ މަސް ނިމުނު އިރު ޖޮބް ޕޯޓަލްގެ އެޕް 20،967 ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.

އީފާސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ހުސްވި ޖެނުއަރީ މަހު ބިޒްނަސް ޕޯޓަލްއިން 20،967 ފަހަރު ވަނީ ޚިދުމަތް ހޯދާފައެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ "ވިއުގާ އޮންލައިން" އެޕްއިން 20،808 ފަހަރު ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާއިރު ހުޅުމާލެ އެޕް 13394 ފަހަރު ޚިދުމަތް ހޯދިއެވެ. އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ޕޯޓަލްއިން 3،024 ފަހަރު ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާއިރު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ އެޕްލިކޭޝަން "ދިރިތި" އެޕްއިން 2،874 ފަހަރު ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް އެހެނިހެން އެޕްތަކުން 16،358 ފަހަރު ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވެއެވެ.

Advertisement

2012 ވަނަ އަހަރު ބޭނުންކުރަން ފެށި މި ޚިދުމަތަށް 10 އަހަރު މިވަނީ ވެފައެވެ. މި ޚިދުމަތަށް މީގެ ކުރިން ނުގެންނަހާ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރުތެރޭގައި ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އޮފީސްތަކަށް ހާޒިރުވެގެން ހޯދަންޖެހޭ އެތައް ޚިދުމަތެއް މިހާރު އީފާސް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދޭން ފެށުމެވެ.

އީފާސްއަކީ 2012 އަހަރުން ފެށިގެން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީން ތަރައްގީކޮށް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ނިޒާމެކެވެ. މިއީ ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީގެ ނިޒާމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް