ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 08:22
ފުރާވަރު ކޭމްޕް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ފުރާވަރު ކޭމްޕް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޕޮލިސް
ފުރާވަރު ކޭމްޕް
ފުރާވަރު ކޭމްޕުގެ މަގުސަދަކީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަކީ އަހުލާގީ ގޮތުން ހެޔޮލަފާ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ހެދުން: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
ކޭމްޕުން ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ
 
ސްކޫލުގައި ނަމޫނާ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ފުރާވަރު ކޭމްޕަކީ ވަރަށް މާތް މަގުސަދެއްގައި ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ ކޭމްޕެއްކަމަށާއި މި ކޭމްޕުގެ މަގުސަދަކީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަކީ އަހުލާގީ ގޮތުން ހެޔޮލަފާ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ހެދުންކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. ޢާއިޝަތު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ، ހުރަވީ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 95 ވަނަ ފުރާވަރު ކޭމްޕް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޭމްޕް ނިންމައި، ދަރިވަރުން ކިޔަމުންދިޔަ އަޒުމުގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެކަންކަން އަމަލީގޮތުން ދެމެހެއްޓުމުގެ އަޒުމާއި ހިތްވަރު ހުރި ދަރިވަރުންތަކަކަށް ވެވޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަންވާނެކަމަށެވެ. އަދި ދަރިވަރުންނަކީ ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރެވެމުންދާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން، ކުދިންގެ އުމުރާ ގުޅޭ އެންމެހައި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލު ކުރާ ދަރިވަރުންތަކަކަށްވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެއީ ކުދިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅޭނެ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި މުދައްރިސުން ދެއްވާ މުހިންމު އިރުޝާދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވާ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޭމްޕުން ދަސްވި ފިލާވަޅުތަކުގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެން، އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވާ ހިނދު އިސްލާމީ ރިވެތި ސަލާމުން ސަލާން ގޮވުމަކީ ކޭމްޕުގައި ދަރިވަރުން ޕްރެކްޓިސްކުރި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް، އިސްލާމީ ރިވެތި ސަލާމުން ސަލާން ގޮވާ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ވާންވާނެކަމަށް ވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދަރިވަރުންނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އަދަބުތަކާއި، ރީތި އާދަތަކުގެ މަތީގައި ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސިފަވަންތަ ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމުގައި އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ސްކޫލުގައި ނަމޫނާ ދަރިވަރުން ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް މިނިސްޓަރު ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޭމްޕުން ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަކަމަށެވެ. އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ހިލާފު އަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމާއި ސައިބަރ ކުށްތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ އިތުރުން ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވެތިބުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ގޮވައިލެއްވިއެވެ.

Advertisement

ހަމައެހެންމެ މުޅި ކޭމްޕުގައި ވެސް އެއް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ ގޮތުގައި އެއް ވިސްނުމެއްގެ ގޮތުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެހީތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ މާތް ސިފަތައް ދަސްކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކުދިން ސްކޫލު ދައުރު ނިމި، ޒިންމާދާރު އަދި ދިވެހި ގައުމުދެކެ ލޯބިވާ ދަރިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމަށް ޚިދުމަތްކުރާތަން ފެނުމަކީ ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު ލިބިފައިވާ ރަނުގެ ފުރުސަތު ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ހިފައި މައިންބަފައިންނާއި ކުދިންގެ ރަށާއި ދިވެހި ގައުމު ފަހުރުވެރިވާފަދަ ބަޔަކަށް ވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ގޮވައިލެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ބެލެނިވެރިން، ކޭމްޕުގެ މުދައްރިބުންނަށް އިތުބާރުކޮށް ދަރިވަރުން މުދައްރިބުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް މާތް މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފުރާވަރު ކޭމްޕުން ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ގިނަގުނަ މައުލޫމާތުތަކަކާއި، އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަތަކާއި، އެހެން މީހުންނާ މުއުމަލާތުކުރާނެ ރިވެތި ގޮތްތަކާއި، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އެކުދިންނަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްކުރެވިފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް، މިކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މުދައްރިބުންނާ މުހާތަބުކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މުދައްރިބުންގެ އަގުހުރި ވަގުތުތައް ގުރުބާންކޮށް މި ކޭމްޕަށްޓަކައި ވަގުތު ހުސްކޮށްލަދެއްވީތީ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މުދައްރިބުން ދައްކުވައިދިނީ ދަރިވަރުންގެ ހައްގުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކޮންމެކަމަކާ ވެސް، ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ކުރިމަތިލުމުގެ ގާބިލުކަން ކޮންމެ މުދައްރިބެއްގެ ކިބައިގައި ހުރިކަންކަމަށާއި މުދައްރިބުން ވެސް ދާނީ ކޭމްޕުން މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެއް ހިފައިގެންކަން ޔަގީންކުރައްވާ ކަމަށް އަދި އެ މައުލޫމާތުތަކަކީ ބޭކާރު ގޮތުގައި ދޫކޮށްލެވޭ މައުލޫމާތުތަކަކަށް ނުހެދުމަށް އަޒުމުކަނޑައެޅުމަށް މުދައްރިބުންނަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެެ. އަދި ކޭމްޕުން ދަސްކުރި އެކި ކަހަލަ އުކުޅުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ހަރުލެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ކިޔަވައިދޭ ކުލާސްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

ހުރަވީ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުރާވަރު ކޭމްޕުގައި އެ ސްކޫލުގެ 39 އަންހެން ދަރިވަރުންނާއި 54 ފިރިހެން ދަރިވަރުން ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 93 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ކޭމްޕް ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް