ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 18:00
އޮލިމްޕަސް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އޮލިމްޕަސް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
އޮލިމްޕަސް އަލުން ތަރައްޤީކުރުން
އޮލިމްޕަސް އަލުން ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ބައިވެރި ވެވުމަކީ އިންޑިއާ އަށް ލިބޭ ޝަރަފެއް: އިންޑިއާ އެމްބަސީ
 
މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އުފެއްދުމާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަންގައި ފަންނާނުން ހޯދުންތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ

ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް (އެޗްއައިސީޑީޕީ) ސްކީމްގެ ދަށުން 8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އޮލިމްޕަސް އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގައި ބައިވެރި ވެވުމަކީ އިންޑިއާއަށް ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށް އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ހައިކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ފަންނާނުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ސްޓޫޑިއޯތަކާއި އާލާތްތައް ބެހެއްޓުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އުފެއްދުމާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަންގައި ފަންނާނުން ހޯދުންތައް ހޯދާ، އޭގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމުގެ ވަސީލަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ފިލްމު ސްކްރީނިންގ ގެ އިތުރުން އާންމުކޮށް މިއުޒިކާއި ތިއޭޓަރު ޝޯތަކުގެވެސް ފެންވަރުމަތިވެގެން ދިޔުމުން ބެލުންތެރިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެ، ފަންނާނުންނަށް މާލީ ގޮތުން ފައިދާ ކުރާނެކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް އެމްބަސީން ބުނީ މިއީ ލޯކަލް ތިއޭޓަރާއި ކޮންސެޓް ފަދަ ކަންކަންއަލުން ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސަޤާފީ ރޮނގުން އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމުގެ އަސާސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މާލޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުން މިއުޒިކް ކްލާސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، މި ހަރަކާތުގައި ދިވެހިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައިވެރިވުމެއް ފެނިގެންދެއެވެ. އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގެދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖާ ގުޅިގެން، މާލޭގެ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމާއި، ދަނގެތީގައި ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރެއް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ނޫނު ލަންދޫގައި ސައިޓް މިއުޒިއަމެއް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ތ. އަތޮޅު ދިޔަމިގިލީ ގަނޑުވަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަން ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

Advertisement

އަދި އޮލިމްޕަސް ތިއޭޓަރ އަލުން މަރާމާތުކުރުމަކީ އިންޑިޔާ-ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީގެ ގުޅުމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީކުރިއެރުވުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފުރިހަމަ މިސާލެއްކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ދަނީ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން 16 އަތޮޅަކާއި 36 ރަށެއްގައި ހިންގާ މިފަދަ 46 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން އޮލިމްޕަސް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ގޮތުން 23 ޕްރޮޖެކްޓެއް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި ކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

1959 ވަނަ އަހަރު އިމާރާތްކުރި އޮލިމްޕަސް ތިއޭޓަރަކީ ރާއްޖޭގައި ޕާފޯމިންގ އާޓްސް އާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ޙާއްސަކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ދުވަސްވީ އިމާރާތެވެ. ޤައުމީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ މި ޢިމާރާތަކީ 1960 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރިކަމާއި ޘަޤާފީ ޙަރަކާތްތައް ކުރި އެރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވި މައި މަރުކަޒެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހި ފަންނާނުންނަށް - އެކްޓަރުންނާއި ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި ޑްރާމާ ލިޔުންތެރިންނާއި ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް ވެސް އެ މީހުންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކޮށް ދައްކާލުމުގެ ޕްލެޓްފޯމެއް އެތަނުންވަނީ ފަހިކޮށްދީފަ އެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ކަންކަން ފަހިކޮށްދީ، ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް ސީން އުފެދުނު އަހަރުތަކުގައި ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރު ދީފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރސް މިނިސްޓަރ ޖައިޝަންކަރު ދާދި ފަހުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އިތުރު ކޮމިއުނިޓީ ވެލްފެއާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް އިތުރު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ (6.5 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް