ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 20:19
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ޖެހިޖެހިގެން 10 ވަނަ މަހު ދަށަށް ގޮސްފި
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ޖެހިޖެހިގެން 10 ވަނަ މަހު ދަށަށް ގޮސްފި
ރޮއިޓާސް
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ޖެހިޖެހިގެން 10 ވަނަ މަހު ދަށަށް ގޮސްފި
 
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސްޖެނުއަރީ މަހު ހުރީ 131.2 ގައި
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނީ 132.4 ގައި
 
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް ދަށްވެފައި މިވަނީ ބާޒާރުގައި ތަރުކާރީ ތެލާއި ކިރު އަދި ހަކުރު އަގު ދަށަށް ދިއުމުން

ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުމާއެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ރިކޯޑް އަދަދަކަށް އުފުލުނު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ޖެހިޖެހިގެން 10 ވަނަ މަހު ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް އދ. ގެ ކާބޯތަކެތީގެ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޯގަނައިޒޭޝަން އިން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫ.އެން. ފުޑް އެޖެންސީން މިގޮތަށް ބުނެފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް މޮނިޓަރ ކުރާ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ މިއަދަދު ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 132.2 ގައި ހުރެފައި ޖެނުއަރީ މަހު 131.2އަށް ތިރިވެފައި ކަމަށެވެ. މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް މިހާ ބޮޑަށް ދަށްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނީ 132.4 ގައެވެ.

ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް ދަށްވެފައި މިވަނީ ބާޒާރުގައި ތަރުކާރީ ތެލާއި ކިރު އަދި ހަކުރު އަގު ދަށަށް ދިއުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ސީރިއަލް އާއި އެއްގަމު މަހުގެ އަގުތައް އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެއްޓިފައި ހުރުންވެސް މިކަމުގައި ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް އެއިދާރައިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް