ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:16
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް
ސްޓެލްކޯ
މަގު ކޮނުމުގެ ފީ ބޮޑުކުރި އުސޫލު
މަގު ކޮނުމުގެ ފީ ބޮޑުކުރި އުސޫލު ބާތިލުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
 
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކުރި އުސޫލުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހެދި, މާލެ ސިޓީގެ މަގުމަތީގެ މަގު ބަންދުނުކޮށް އަދި މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ އުސޫލު ބާތިލު ކުރަން ސްޓެލްކޯއިން ހައިކޯޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، މަގު ކޮނުމުގެ ފީ ބޮޑުވާ ގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އުސޫލެއް ހަދާފައިވަނީ ގްރޭޓަރ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކޮށް، ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެ ދެ އުސޫލު ބާތިލްކުރުމަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވަނީ، މި މައްސަލައިގައި ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިމެންދެން، އެ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓުވައިދިނުމުގެ އަމުރަކަށްވެސް އެދިފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެ ކުންފުނިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ވަނީ، އެ ދެ އުސޫލަކީ ބާތިލު ދެ އުސޫލު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި، ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ އުސޫލު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އާ ވެސް މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކުރި އުސޫލުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ކަމަށާއި، އެއީ މަގުމަތީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ނަގާ އަގު ބޮޑުވުމުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީފު ފާހަގަ ކުރެއްވީ، ހ. މިސޫރީ ގޭގެ އެންމެ ތިރީ ފަންގިފިލާގެ މަގު ކޮނުމަށް ކުރިން ނަގާ ރޭޓުތަކަށާއި މިހާރު ނަގާ ރޭޓުތަކަށެވެ. ކުރިން އެތަނުގެ މަގު ކޮނުމުގެ ޖުމްލަ އަގެއްގެ ގޮތުގައި 31،741 ރުފިޔާ ހޭދަވާއިރު، މިހާރު ހޭދަވާނީ 80،510.68 ރުފިޔާއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ޖެނުއަރީ 1ން ފެށިގެން އަމަލު ކުރުމަށް ނިންމައި، ކައުންސިލުން މި އުސޫލު ގެޒެޓު ކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ ދެ ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި، ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ބުރަ ކަމެއް އަންނަ އުސޫލެއް އާންމުކުރުމުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން މުހިންމު ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރައިވެޓް އޮފީހަކަށް ގެއްލުންދީ ވައްކަންކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމުން ޝަރުތުކޮށްފައި ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ނިންމައިފި
މަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގުމުންވެސް ހައިކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވި، ފަނޑިޔާރުން ޗުއްޓީގައި
އާ ސަހަރާގެ ފިނިޝިންގެ މަަސައްކަތް 2 މަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ބަަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި
ފާހާނާގައި ފެންބޮޑުވާތީ ފާރުން ލޯވަޅެއް އަޅައި މަގަށް ފެން ދޫކުރި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެޗްޑީސީން ގިނަ މަަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވޭ: މިނިސްޓަރު
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި