ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:21
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ނަޒީރު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ނަޒީރު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް
ޑިޖިޓަލް ކާޑަށް ބަދަލު ކުރުމުން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު
 
އޭޕްރިލް މަހު ޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރެވިގެންދާނެ

މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕްލާސްޓިކް ލައިސަންސް ކާޑުތައް ޑިޖިޓަލް ކާޑަށް ބަދަލު ކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ނަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްއާ ބެހޭ ޤަވާއިދާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަޒީރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކުން ވެސް ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރު ލިބެނީ ލައިސަންސް ފޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްއާ ބެހޭ ޤަވާއިދު ބަދަލުވުމާއެކު ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭޕްރިލް މަހު ޤަވާއިދަށް އަމަލު ކުރެވިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނަޒީރު ވިދާޅުވީ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑުތައް ދޫކުރާ ރަށްތަކުން ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ވެސް އޭރު ދޫކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ލައިސަންސް ކާޑު ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޑިޖިޓަލް ކާޑަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އޭރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިގޮތަށް ނިމިގެން އަންނައިރު ލައިސަންސް ނެގުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭއިރު އަމަލީ އިމްތިހާނު ދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން މިކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްއާ ބެހޭ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ، މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވުމުގެ ވަގުތީ ލައިސަންސް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިއަކަށް ދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ މީލާދީ ގޮތުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
33%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް