ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 18:20
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ކުރަމުންދާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަނީ
 
ނިމާދޫ އެއާޕޯޓަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ރޭގަނޑު 8:00އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 8:00 އާއި ދެމެދު ހުރިހާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަން ވަނީ ނިންމާފައި

މޯލްޑިވިއަން އިން މިހާރު ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ކުރަމުންދާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ ތަފްސީލްތައް ހާމަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ ކުންފުނި އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އަންނަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ކުރަމުންދާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ރޭގަނޑު 8:00އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 8:00 އާއި ދެމެދު ހުރިހާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައި ވަނީ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެތީ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަނިމަދޫ އެއާޕޯޓަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލާއި އެކު ހަނިމާދޫ އިން އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑުރަމަށް ކުރާ ދަތުރުތައްވެސް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންނަ މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހަށް ޓިކެޓު ނަގާ ފަރާތްތަކުން، މޯލްޑިވިއަންގެ ކޯލްސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ދަތުރުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަން އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިދިޔަ މަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށާފައެވެ. ސަރުކާރުން އެ މަޝްރޫޢު ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ޖޭ.އެމް.ސީ ޕްރޮޖެކްޓްސް އާއި އެވެ. އެކުންފުންޏަށް މި މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް ދީފައިވާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ހިންގާ މި މަޝްރޫއު އަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. އެގޮތުން، މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހަނިމާދޫގައި 2.46 ކިލޯމީޓަރުގެ އާ ރަންވޭއަކާއި އަހަރަކު 1.3 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ޖާގައިގެ ޓާމިނަލެއް އިމާރާތް ކުރާނެއެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަޝްރޫއު ނިމުމުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއާބަސް A320 އާއި ބޮއިންގ 737 މަރުކާގެ ބޯޓުފަހަރަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އަދި މެދުއިރުމައްޗާއި ދެކުނު އޭޝިއާ އާއި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ އަދި އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުން ސީދާ ފްލައިޓްތައް ހަނިމާދޫ އަށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

މި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ވާއިރު މި މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އިގުތިސާދީ މައި ހަބެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުއެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫއަކީ އުތުރުގައި ރިސޯޓުތަކާއި، ސިޓީހޮޓަލާއި ގެސްޓްހައުސްތައް އިތުރުކޮށް، ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް މުހިއްމު މަޝްރޫއެކެވެ. ހަމައެހެންމެ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމާއި މިނޫން ވެސް ތަފާތު އެކި ސިނާއަތްތައް ތަރައްގީކޮށް، އުތުރުގެ އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް މި މިޝްރޫއު މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް