ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 17:29
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އިތުރު 9 ރަށެއްގެ ޖަނަރޭޓަރު ދުވާލުގަޑީގައި ނިއްވާލެވޭނެ: ޝައުނާ
 
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނިމުމުން 100 މެގަވޮޓްގެ ސޯލާ ހަރުކުރެވޭނެ
 
ދައުރު ނިމޭއިރު 52 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާ ޕީވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހަރުކުރެވޭނެ
 
މިހާރުވެސް 2 ރަށެއްގެ ޖަނަރޭޓަރު ދުވާލު ގަޑީގައި ނިއްވާލާ

ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް އިރުން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނިންމާލެވުމުން އިތުރު 9 ރަށުގެ ޖަނަރޭޓަރު ދުވާލު ގަޑީގައި ނިއްވާލެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރ އަތޮޅާއި ބ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 26 ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތަކެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސައިނޮސޯ – ޔިންގްލީ ކޮންސޯޓިއަމްއާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 10 އިންސައްތަ ހޭދަކުރަންޖެހެނީ ތެޔޮ އެތެރެކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަމަށެވެ. ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާއެކު މި ޚަރަދު ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި، މިއީ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ހޭދަކުރެވިދާނެ ފައިސާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިރުން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ގާއިމްކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން ދުވާލު ގަޑީގައި ދެރަށެއްގެ ޖަނަރޭޓަރު މިހާރު ނިއްވާލެވޭ ކަމަށެވެ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނިންމާލުމުން އިތުރު 9 ރަށެއްގެ ޖަނަރޭޓަރު ދުވަލު ގަޑީގައި ނިއްވާލެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ ސާފު ހަކަތައިން ލިބޭނެ ތަރައްގީއަކީ
އައިމިނަތު ޝައުނާ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޖުމްލަ 36 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާ ޕީވީ ގާއިމްކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. ކޮވިޑްގެ ދަތިތަކާއި އިންތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ކުރެވުމަކީ މި ދާއިރާއިން ހޯދުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 19 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާ ޕީވީ އެކި ރަށްރަށުގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ. އަދި 53 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާ ޕީވީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބީލަމުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައިވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރިޔާސީ ދައުރު ނިމޭއިރު 52 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާ ޕީވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހަރުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނިމުމުން 100 މެގަވޮޓްގެ ސޯލާ ޕީވީ ރާއްޖޭގައި ހަރުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭރުން އެތެރެކުރާ ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށާއި، ހަކަތައިގެ ޔަގީންކަން އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން އިތުރުކުރުމަށާއި، ރާއްޖެއިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ނެޓް-ޒީރޯ 2030 ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް