ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 09:08
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ވަރަށް ބައިވަރު ހަތިޔާރު ބޭނުންވޭ: ޒެލެންސްކީ
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމައިގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް އައު ހަތިޔާރު ބޭނުންވާކަމަށް
 
ޤައުމުތަކާއެކު ދުރު ރާސްތާ މިސައިލް ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާކުރަމުންދާކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނޭ
 
ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އެއަރކްރާފްޓެއް ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައްވެސް ކުރަމުންދާކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނޭ

ހަނގުރާމައިގެ މަސްރަހު ވަރަށް އަވަހަށް ގޯސްވަމުންދާ ކަމަށާއި ރަޝިއާއާ ކުރިމަތިލާން އަދިވެސް އިތުރު ހަތިޔާރު ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައިގެ މަސްރަހު މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ގޯސް ފައްތަރެއްގައިކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެގައުމުގެ ރައީސް ވަނީ މި ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް އައު ހަތިޔާރު ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވީޑިއޯ މެސެޖުގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ، އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ޑޮނެސްކް ސަރަހައްދުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބެޙްމުތު އާއި ވުލެޑަރގެ ހާލަތުވެސް ވަރަށް ގޯސްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ރަޝިއާގެ ހަަމަލާތައް އަމާޒުވަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަރުބަލިކޮށްލާ ދިފާއު ފޫއަޅުވާލަން ކަމަށާއި، ރަޝިއާއަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް އައު ހަތިޔާރު ލިބޭ މިންވަރު އަވަސްކޮށް، އިތުރުކޮށް، ވަގުތުގެ ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެގައުމަށް އެމެރިކާއިން އުފައްދާފައިވާ އޭޓީއޭސީއެމްއެސް މިސައިލް ބޭނުންވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ޒެލެންސްކީގެ އަރިސްބޭފުޅަކު ވަނީ އެގައުމަށް ދުރު ރާސްތާ މިސައިލް ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާ ގައުމުތަކާއެކު ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ އަސްކަރިއްޔާއަށް އެއަރކްރާފްޓެއް ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައްވެސް ކުރަމުންދާކަމަށް މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުން ވަނީ އެގައުމަށް ޓޭންކަރާ ބަރު ހަތިޔާރު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ފިނި ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ޖަރުމަނުން އުފައްދާފައިވާ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ޑޮންބަސްގެ ބޭރުން އިތުރު އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށްދޭ ހަމަލާތައް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ މައުލޫމާތުދީފިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24، 2022 ގައި ފެށުނު ހަނގުރާމާގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ހަނގުރާމަ ބޮޑަށް ހޫނުވެގެންދިޔައީ އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ޑޮންބަސް ސަރަހައްދުގައެވެ. މިއީ ލުހާންސްކް އަދި ޑޮނެސްކް ހިމެނޭ ސަރަހައްދެވެ. މިދެސަރަހައްދުގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގައި މި ދެސަރަހައްދަކީ ރަޝިއާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް މިނިވަން ދެ ސަރަހައްދުކަމަށް ރަޝިއާއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ޑޮންބަސް ހިފުމަށްފަހު އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ އިތުރު ސަރަހައްދުތައް ހިފުމުގެ މަސައްކަތް ރަޝިއާއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު، އެގައުމުގެ އެހެން ސަރަހައްދެއް ރަޝިއާއަށް ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައި މިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަން ރާވާފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުންނާ މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި ރަޝިއާގެ ހަމަލާތައް މިހާރު ހުރީ ޔޫކްރެއިންގެ ދިފާއަށް ކެތްނުވާވަރަށް ހަމަލާތައްދީ އެގައުމުން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތައް އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫކްރެއިނަށް ނުދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް