ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:47
ސޮސިއެޑާޑްގެ ކޫބޯއާއި ރެއާލްގެ ވިނީޝިއުސް ބޯޅައަށް މަސައްކަތްކުރަނީ
ސޮސިއެޑާޑްގެ ކޫބޯއާއި ރެއާލްގެ ވިނީޝިއުސް ބޯޅައަށް މަސައްކަތްކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
މޮޅުނުވެވި ލީގު ރޭހުގައި ރެއާލްއަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް!
ރެއާލްއާއި ބާސާގެ ފަރަގު ވަނީ ފަސް ޕޮއިންޓުގައި

ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން މޮޅު ނުވެވި, ލީގު ރޭހުގައި ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.

އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ މޮޅުވެ ލީޑް ފުޅާކޮށްފައިވަނިކޮށް ނުކުމެ, ރެއާލް ފުއްދާލަން ޖެހުނީ ޕޮއިންޓަކުންނެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއާ ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މިނަތީޖާގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ވަނީ ފަސް ޕޮއިންޓަށް ފުޅާވެފައެވެ. މެޗުގައި ލަނޑުޖަހަން އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ލިބުނީ ބްރެޒިލްގެ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ އަށެވެ. އެކަމަކު ސޮސިއެޑާޑްގެ ކީޕަރު އަލެކްސް ރެމިރޯގެ ސަބަބުން އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނެވެ.

ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ވަނީ 1-0 ން އޮސަސޫނާ ބަލިކޮށް ހަތަރު ވަނައިގައެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއާ ދެމެދު އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް