ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 20:02
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ޕްރޮގްރާމް، ބަޖެޓް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީ
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ޕްރޮގްރާމް، ބަޖެޓް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ޕްރޮގްރާމް، ބަޖެޓް އަދި އެޑްމިން
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމި ކޮމިޓީއެއްގެ ރިޔާސަތު ރާއްޖެއިން ބަލަހައްޓައިފި
 
މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިއްހީ ދާއިރާއިން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިޮވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބަޖެޓާބެހޭ ނިންމުންތަކެއް ނިންމި
 
މި އަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ 12 މެމްބަރު ޤައުމަކުން ބައިވެރިވި

މިމަހުގެ 25 ން 27 ށް، ސްވިޒަރލޭންޑުގެ ޖެނީވާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ ޕްރޮގްރާމް، ބަޖެޓް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަލަހައްޓައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ، ޢާއިޝަތު ރިޝްމީއެވެ. މިއީ، މި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހޮވުނުފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.

ޕްރޮގްރާމް، ބަޖެޓް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީއަކީ، ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ އިދާރީ އަދި މާލީ ކަންކަމާގުޅޭ މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި އަހަރުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ 12 މެމްބަރު ޤައުމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ޕްރޮގްރާމް، ބަޖެޓް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީ - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޞިއްޙީދާއިރާގެ 2022-2023 އަދި 2024-2025 ގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބަޖެޓާއި ބެހޭ މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރެވި، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ ބަޖެޓް އަދި އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ޚާއްޞަކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި އަދި ޖަމިއްޔާގެ ބަޖެޓާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި މެދު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މިފަދަ މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމި ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިގެންދިޔުމަކީ، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙައިޞިއްޔަތާމެދު އިތުބާރުލިބި، ދިވެހިރާއްޖެއާ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދިޔަ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ޝަރަފެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. ޓެޑްރޯސް ވަނީ، މި ބައްދަލުވުން ޗެއަރކުރެއްވި ޢާއިޝަތު ރިޝްމީގެ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތާއިމެދު ތަޢުރީފުކުރައްވައި، ރިޝްމީއަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް