ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 19:31
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ކުރިމަތިލުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ދިގު ރާސްތާ މިސައިލް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ކުރިމަތިލުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ދިގު ރާސްތާ މިސައިލް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނުން ދިގު ރާސްތާ މިސައިލް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ
 
ޔޫކްރެއިނުން ބުނަމުންދަނީ ރަޝިއާއިން އެގައުމަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ގައުމު ފުނޑުފުނޑު ވިޔަ ނުދިނުމަށް މިހާރު ދިގު ރާސްތާ މިސައިލް ބޭނުންވާކަމަށް
 
ރަޝިއާއިން ދެމުންދާ ވައިގެ ހަމަލާތައް މަދުކުރުމަށް ރައްދުގައި ހަމަލާދޭން ދިގު ރާސްތާ މިސައިލް އެގައުމުން ބޭނުންވާކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނޭ
 
ޔޫކްރެއިނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ އެގައުމަށް ޓޭންކަރު ފޯރުކޮށްދޭންވެސް އެއްބަސްވެފައި

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ކުރިމަތިލުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ދިގު ރާސްތާ މިސައިލް ހޯދުމަށް އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީގެ އަރިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ބުނަމުންދަނީ ރަޝިއާއިން އެގައުމަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ގައުމު ފުނޑުފުނޑު ވިޔަ ނުދިނުމަށް މިހާރު ދިގު ރާސްތާ މިސައިލް ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރަޝިއާއިން ދެމުންދާ ވައިގެ ހަމަލާތައް މަދުކުރުމަށާ ރައްދުގައި ހަމަލާދޭން ދިގު ރާސްތާ މިސައިލް އެގައުމުން ބޭނުންވާކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ހޫނުވެ، ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ އެގައުމަށް ޓޭންކަރު ފޯރުކޮށްދޭންވެސް އެއްބަސްވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު ބަރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭން ގައުމުތަކުން ނިންމާފައިވާއިރު، އެގައުމުުތަކުން ވަނީ މިހާރު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމާލާދެމުންދާ ގޮތަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހަމަލާދޭނެ ހަތިޔާރު ރަޝިއާގައި ނުހުންނާނެކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގެ ރައްދުގައި ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުން ހަތިޔާރު ހުސްނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ރަޝިއާގައި ހަތިޔާރު އެބަހުރި ކަމަށާއި އެގައުމުން ހަތިޔާރު ހުސްނުވާކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިންގެ އަރިސް ބޭފުއްޅެއްކަމަށްވާ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑެވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 އޭނާ ވަނީ ހުރިހާ ހަތިޔާރެއްވެސް ބޭނުންވާ ވަރަށް ރަޝިއާގައި އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މެޑްވެޑެވް ވަނީ ރަޝިއާގައި މިވަގުތު ހުރި ބައެއް ހަތިޔާރުތައް ފެންނަ ވީޑިއޯއެއްވެސް އާންމުކުރައްވާފައެވެ.

ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކައެއްގާ މެޑްވެޑެވް ވަނީ މިފަދަ އާދައިގެ ކުރިމަތިލުމަކުން ރަޝިއާ ފަދަ ނިއުކްލިއަރ ބާރެއް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއް ފަށަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހުޅަނގަށް އިންޒާރުވެސް ދެއްވާފައެވެ.

ޓެލެގްރާމް މެދުވެރިކުރައްވާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި މެޑްވެޑެވް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ނިއުކްލިއަރ ބޮޑު ބާރެއް، އާދައިގެ ހަނގުރާމައަކުން ބަލިވުމަކީ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއް 'ޓްރިގަރ' ކުރެވޭނެކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު 2008 ވަނަ އަހަރުން 2012 ވަނަ އަހަރަށް ކުރެއްވި މެޑްވެޑެވް ވަނީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނިއުކްލިއަރ ބާރެއް، އެމީހުންގެ މުސްތަގުބަލު އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮތް މިފަދަ ބޮޑު ކުރިމަތުލުމެއްގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިނުވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މެޑްވެޑެވް ވަނީ ނޭޓޯ އާއި ހުޅަނގުން، ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް ވާގިވެރިވެ، ރަޝިއާ ބަލިކުރުމަށް ރާވަމުންދާ ރޭވުންތަކާއެކު ނެގޭ ރިސްކާމެދު ވިސްނާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާ އަދި އެމެރިކާ އަކީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނިއުކްލިއަރ ދެ ބާރެވެ. މިދެގައުމުން ދުނިޔޭގެ ނިއުކްލިއަރ ބާރުގެ 90 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން އެކި ފަހަރުމަތިން އެކި ގޮތްގޮތަށް ރަޝިއާއިން ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފައެވެ.

ނޭޓޯގެ ގައުމުތައް ގުޅުމުން އަސްކަރީ ގޮތުން ރަޝިއާގެ މައްޗަށް ބާރުގަދަވެވުނު ނަމަވެސް، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ގޮތުން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ރަޝިއާއަށް ބާރުއެބައޮތެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24، 2022 ގައި ފެށުނު ހަނގުރާމައަށް މިހާރު މިވަނީ 11 މަސް ދުވަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް