ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 18:17
މާލެ ސިޓީ ގައި ކުނި ޖަމާކުރަމުން އައި ސަރަހައްދު
މާލެ ސިޓީ ގައި ކުނި ޖަމާކުރަމުން އައި ސަރަހައްދު
ޓްވިޓަރ
ފީޗަރ ރިޕޯޓް
ޒިންމާއާ ހަވާލުވިތާ މަހެއް، އާއްމުންގެ ޝަކުވާތައް މަދެއް ނުވި!
 
މަގުމަތީގައި ޖަމާކޮށްގައި ހުންނަ ކުނި ނުނަގާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް އާއްމުން ކުރޭ

މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ އާއްމު ތަންތަނުގެ ކުނި ކެހުމާއި ކުނި ނެގުމާއި އެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޒިންމާއާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަވާލުވިތާ މަހެއް ވެއްޖެއެވެ. މި ޚިދުމަތާ އެ ކައުންސިލުން ހަވާލުވީ މިހާތަނަށް އެ ޚިދުމަތް ދެމުން އައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)އަށް އެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމައަށް ނުދެވޭ ކަމަށާއި ޚަރަދުތައް ބޮޑު ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ތެދެކެވެ. ވެމްކޯއިން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކުނި ކެހުމާއި އެ ކުނި ނެގުމާއި ކުނި އުކާލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަމުން އައި އިރުވެސް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް ހުއްޓެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް އަޑުއިވެމުން އައި ޝަކުވާއަކީ މަގުމައްޗަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ނެރެފައި ހުންނަ ކުނި ނުނަގާ ހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކެވެ. އޭރުވެސް ވެމްކޯއިން އައީ މަގުމައްޗަށް ކުނި ނުނެރުމަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން އެދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ފީއެއް ނުދައްކައި ކުނި އުކާލުވަން ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑު ތެރޭގައި އެ ކުންފުނިން ގެނައި ބަދަލާއެކު އޭގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަން ފެށީއެވެ.

މަގުމައްޗަށް މިހާރުވެސް ކުނި ނެރެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މިހާރު ވެމްކޯގެ ޒިންމާއެއް ނޫނެވެ. މިހާރު އެ ކުނީގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ. ވެމްކޯއިން ވަނީ އެ ކުންފުންޏާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރަން ނިންމުމާއެކު އެ ކުންފުނިން ކުނި ނަގާނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގެތަކުން އެކަނި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ކުންފުނިން ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު އެެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާތީ އައީ ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހުންނަ ގެތަކުން ވެސް ނެރޭ ކުނި ނަގަމުންނެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުނި ކެހުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެ ކައުންސިލުން ޒިންމާއާ ހަވާލުވިފަހުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ބަދަލުތައް އަންނަތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ފެންނަނީ މި ޝަކުވާތައް ކުރިއަށްވުރެ ގިނަވެފައިވާތަނެވެ. އެ ކައުންސިލަށް މާލެ ސަަރަހައްދުގެ ކުނި ކެހުމާއި ނެގުމާއި އުކާލުމުގެ ޒިންމާ ރަނގަޅަށް އަދާ ނުކުރެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކެވެ.

މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރުން ހުއްޓުވަން ކައުންސިލުން އެންމެ ގިނައިން ކުނި ޖަމާކުރާ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށް އެތަންތަނުގެ ލިސްޓެއް އާއްމުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބެއެވެ. އަދިވެސް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނި ޖަމާކޮށްފައި ހުންނަ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ޒިންމާއާއި ހަވާލުވި އިރުވެސް ވެމްކޯއިން އައީ ކައުންސިލުގައި އެ ޒިންމާ އަދާ ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ނެތްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތަކަށް އިޖާބަ ނުދީ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެ އެ ކައުންސިލުން ނަގާ ކުނިތައް ޖަމާ ކުރަމުން އައީ ސިޓި ކައުންސިލުގެ ބިމަކަށެވެ. ފޮޓޯތަކުން "ގޮނޑެއް" ގޮތަށް ސިފަވާ އެ ތަނަށް ކުނި ޖަމާކުރާތީ އެކަން ނުކުރަން ދާދިފަހުން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ވެސް ވަނީ ކައުންސިލަށް އަންގާފައެވެ.

މިގޮތަށް އެއްތަނަކަށް ނުބައިވަސްދުވާ ކުނި ޖަމާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ބަރިތައް އާލާވެ ފެތުރެންވެސް މެދިވެރިވާނެ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް