ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 13:02
މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް ޓުވިޓަރ
އައްޑޫގެ ތަރައްގީ
އަސްލަމް ރައީސްއަށް - މަޑުމަޑުން އިންނަވާފައި އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ތިޔަކޮށްދެއްވީ ހާދަ ކަމެކޭ!
 
ރިސޯޓުގެ ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދައްކަން ޖެހޭނީ 8 ލައްކަ ޑޮލަރު
 
މި ސަރުކާރުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްތްތަކާއެކު 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިކަމަށް އިންވެސްޓްކޮށްދީފައިވޭ

މަޑުމަޑުން އިންނަވާފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަކަންކަން ކޮށްދެއްވައިފި ކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެންބަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ހިނގަހިނގާ އޮތް 2 ރަށްވެސް ބަންދުކުރި ވާހަކަ ވަރަށް ބާރަށް ދައްކަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަންވެފައި އޮތް ގޮތަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ ދައުރުގައި އައްޑޫގައި ރިސޯޓް ހަދަން ވަރަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް އައި ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް މައުމޫން ނިންމެވީ އައްޑޫއަށް ޓުއަރިޒަމް ގެންނަވަން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަގޮތަށް ފުރަތަމަ ވިލިނގިލި ހައްދަވަން ނިންމަވާ ކުލީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނީ އެނދަކަށް 800 ޑޮލަރު ކަމަށާއި، އެ ޒަމާނަކީ 20 ހާހުން އެނދުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި މީހުން ޖަހައިގެން ރަށްތައް ނަގަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަނޑައެޅުއްވީ ކުޑަ ކުއްޔެއް ކަމަށެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ހެރެތެރެދެއްވީ 1200 އެނދަށް ފުރަތަމަ އަހަރު 880 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެވަނަ އަހަރު އޭގެ ފަހުން 968 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެނދެއްގެ ރޭޓުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއިން އެއްވެސްތަނަކުން ބައިލައްކަ ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނައިން ދައްކަން ނުޖެހުނު ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީން ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ގެނައި ބަދަލުން މިއިން ކޮންމެ ރަށަކީ 40 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑެތި ރަށްތައްކަމުން 8 ޑޮލަރަށް ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ނިންމުނީ. އެ ނިންމުން ނިންމި އިރު އައްޑޫއަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ވިސްނުމެއް ނެތް. އައްޑޫގެ ރޭޓް ކުޑަކުރަންޖެހޭނެކަން، އަލަށް ޓުއަރިޒަމް ތާރަފްކުރަން ޖެހޭތަނެއްގެ ގޮތުގައި ވިސްނާނުލީމާ، މި ދެރަށުން ވެސް އަގު ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ 2 މިލިއަން ޑޮލަރަށް.
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

މެންބަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ 5 ލައްކަ ޑޮލަރު ދައްކަން ނުޖެހޭ ތަނެއްގެ އަގު 2 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ބަދަލުވެގެންދިޔުމުން، ދޮޅު މިލިއަން ޑޮލަރު މިއިން ކޮންމެ ތަނަކުން އިތުރަށް ދައްކަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އަދި 10 އަހަރު ހިންގާ ނިމުނުއިރު ހެރެތެރޭގެ ގެއްލުން 10 ވަރަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރި ކަމަށެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމަކާއެކު ސަރުކާރުން އެތަނުގެ ހިއްސާއަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަނުގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލާ އެތަން ހިންގޭނެ ގޮތެއް ރައީސް ޞާލިހް ހޯދައިދެއްވީތީ އެމަނުކުފާނަށް ސެލިއުޓް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"މި ސަރުކާރުން މި ދެންނެވި 8 ޑޮލަރު 2 ޑޮލަރަށް ބަދަލު ކޮށްދެއްވީ. ރިސޯޓުގެ ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދައްކަން ޖެހޭނީ 8 ލައްކަ ޑޮލަރު. އެއީ 1.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްވީ" ކަމަށް މެންބަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓުއަރިޒަމްގެ 8 ހާސް އެނދު ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއްޖެ ކަމަށާއި، 90 އެތައް ޕްލޮޓެއް ގެސްޓްހައުސް އަޅަން ދޫކޮށް، އެތަންތަނަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަންކެޑެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެތަން ވަކިވެފައި ނެތުން ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުން ބޮޑު ހަރަދުކޮށްގެން ބްރިޖެއް އެ އަޅަނީ ދައްކާކަށެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހަންކެޑަ ވަކިކޮށް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭގެ ފުރިހަމަ ޖާގަ ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވާ މަޑުމަޑުން އިންނަވާފައި ހާދަހާ ގިނަ ކަންތައްތަކެކޭ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ތިޔަކޮށްދެއްވީ. އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން މީގެ ފައިދާ މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިސާހިތަކު ވާން ފަށާނެ.
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

މެންބަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތީ މަސްވެރިކަމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައި އިރު 42 ހާސް މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ގަނެގެން 813 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެވުނު ކަމަށާއި 2022 ގައި 63 ހާސް މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ގަނެގެން 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މަސްވެރިކަމަށް ސަރުކާރުތަކުން އިންވެސްޓުނުކުރާ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއެކު 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން މިހާރުވެސް އެއްބޯޓު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އިތުރު 3 ބޯޓު އައުމުގެ މަގުމަތީގައިވާ އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އަންނަނީ އެއްނޫން ކަމަށާއި، ގަނެފައި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދައްކާފައި ހުރި ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް