ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:13
ރައީސް ނަޝީދު
ރައީސް ނަޝީދު
ޓްވިޓަރ
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ދެން އަންނަ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ރީސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްދޭނަން: ރައީސް ނަޝީދު
 
ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ހަމައަށް ދާ އިރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނާއި މެދު އެމްޑީޕީ އިން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް

ދެން އަންނަ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ރީސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޒުވާނުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި ބައެއް ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނާއި މެދު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ހާމަކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ހަމައަށް ދާ އިރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނާއި މެދު އެމްޑީޕީ އިން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެެވެ. މިހާރު ހުރި ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން ސަރުކާރުން ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދައްކާދޭ ނަމަ އަދިވެސް އެ އަދަދަކީ އެހާ ބޮޑު އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަކިވަކި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ޑާޓާ ލިބިވަޑައިގެންފައި ނެތް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަވާނެހެން ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ކަންކަން ރީސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއިސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ނަގާފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ލުޔެއް ދިނުމުން، އެކަމުން އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ 2023 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ އިން ދަރިވަރުންނަށް ލުއިވާނެ ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަކީ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންނަށް ދޭ ލޯނާ މެދު ފަސޭހަ ގޮތެއް ހޯދުމުގެ ވާހަކަދައްކަވަނީ ލޯނު މައާފުކުރާ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ސީދާ ގޮތް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުތަކާ ގުޅޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ބަލައި ދިރާސާކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަށް އެ ލޯނުން ބައެއް ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓުން ބައެއް ކަނޑާލެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ ރީޕޭމަންޓް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް ދިނުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް