ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 22:48
ގައުމީ ކުތުބުޚާނާ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ގައުމީ ކުތުބުޚާނާ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެއެމްވީ
ގައުމީ ކުތުބުޚާނާ
ގައުމީ ކުތުބުޚާނާ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި
 
އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ފަހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ބަހައްޓާފައިވޭ

ގައުމީ ކުތުބުޚާނާ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފިއެވެ.

ކުތުބުޚާނާ ހުޅުވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ޔުމްނާ މައުމޫނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މުހުސިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހިބަހަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރައްވައި އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވި، ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އަލްމަރްހޫމާ އަންނަބީލާ ހަބީބާ ހުސައިން ހަބީބްގެ ހަނދާނުގައި ސުކޫތެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގެނެވުނު މި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި:

މައި ރީޑިންގ އޭރިއާ:ފްލޯރިންގ ބަދަލުކޮށް، ލައިބްރަރީގެ މާހައުލާގުޅޭ މޭޒާއި ގޮނޑިއާއި އަދި ބީންބޭގްސް އިތުރުން، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ފަހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އަދި ކުތުބުޚާނާގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، ތަނުން ލިބެންހުރި ފޮތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 65 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް ވަނީ ރީޑިންގ އޭރިޔާގައި އަލަށް ބަހައްޓާފައެވެ.

އިންގްލިޝް ކަލެކްޝަން:ތަނުގެ ފްލޯރިންގއާއި ދޮރުފޮތިތައް ބަދަލުކޮށް، ލައިބްރަރީގެ މާހައުލާގުޅޭ ގޮނޑިއާއި މޭޒުގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ބީންބޭގްސް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް އިންގްލިޝް ކަލެކްޝަނުންވެސް ކޮމްޕިއުޓަރގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އޯޑިއޯ ބޫތު:މިއީ ގައުމީ ކުތުބުޚާނާގައި މުޅިން އަލަށް ގާއިމް ކުރެވުނު ބޫތެކެވެ. ފޮތްތަކަށް އަޑު އެޅުމަށާއި، ފެނުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްކަށް ކުތުބުޚާނާއިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މުޅިން އަލަށް ތައްޔާރު ކުރަން ފަށާ ޓޯކިންގ ބުކްސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެކެވެ. އޯޑިއޯ ބޫތު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އަޑު ރެކޯޑް ކުރުމާއި އެޑިޓް ކުރުމުގެ އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކުގައެވެ. އަދި މި ބޫތާއެކު ފޯރުކޮށްދޭ ވީޑިއޯ ކެމެރާގެ ސަބަބުން، ގައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އާ ޚިދުމަތްތަކަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ކަލެކްޝަން:މިއޭރިޔާގެ ފްލޯރިންގއާއި ދޮރުފޮތި ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި ފޮތްތަކާ ހަމައަށް ފަސޭއިން ވާސިލްވެވޭނޭގޮތް މިހާރު ވަނީ ގާއިމް ކުރެވިފައެވެ. މިއީ އެންމެ ދުވަސްވީ ތަކެތި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަނަށްވާއިރު، އެތަކެއްޗަށް ގިނަދުވަހަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިއުމިޑިފަޔަރ ބެހެއްޓި ބޭނުންކުރަންވާނީ ފަށާފައެވެ.

ސައިލެންސް ރީޑިންގ އޭރިޔާ އަދި ރިސަރޗް ރޫމް:ކުރިއާ ޚިލާފަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި ފަސޭހައިން ފޮތްކިއުމަށް ތިބެވޭނެގޮތަކަށް ކިއުބިކަލްސްތަކެއް ގާއިމްކޮށް، މުޅި މާހައުލު ވަނީ މިހާރު ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

ކިޔަވަތި (ގްރޫޕް ސްޓަޑީ ރޫމް):މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ފިލާވަޅުތައް ހެދުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށާއި އެސައިންމެންޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، ކިޔަވައްޗަކީ މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނަފަރާތްތަކަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ތަނެކެވެ. ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ބޮޑު ސްކްރީނަކާއެކު އިންޓަރނެޓާއި ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ޚިދުމަތް ދޭން މިހާރު ވަނީ ފެށިފައެވެ.

މޭކަރ ސްޕޭސް ރޫމް:ކުދިންނަށް ތަފާތު ހުނަރު ދަސްކޮށް ދިނުމާއި ފޮތްތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މޭކަރ ސްޕޭސް ރޫމަށްވެސް ވަނީ އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެވިފައެވެ. އެގޮތުން ފްލޯރިންގ ބަދަލުކޮށް އާ މޭޒާއި ފަސޭހަ ގޮނޑި ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ.

އާރްއެފްއައިޑީ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓް:ސެކިއުރިޓީ ގޭޓަކީ ގައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ބޭނުންވެ މިހާތަނަށް ގާއިމް ނުކުރެވިފައިވާ ވަސީލަތެކެވެ. ނަމަވެސް ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި މިހާރު ވަނީ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލައިބްރަރީގައި ބެހެއްޓިފައެވެ. އާރްއެފްއައިޑީ މި ސެކިއުރިޓީ ގޭޓުގެ ސަބަބުން ފޮތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ކުތުބުޚާނާއާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ސަލާމަތަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެއެވެ.

ބުކް ސްކޭނަރ:ކުތުބުޚާނާގައިވާ ދުވަސްވީ ބައެއް ފޮތްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ފަހަށް ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި ޑިޖިޓަލް ފޯމެޓަށް ނެގުމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ތަކެއްޗަކީ އުފުލައި ނުގެންގުޅެވޭ، އަދި އާދައިގެ ސްކޭނަރަކުން ސްކޭން ނުކުރެވޭވަރުގެ ދުވަސްވީ ތަކެއްޗެވެ. ނަމަވެސް ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ބެހެއްޓި ބުކް ސްކޭނަރުގެ ސަބަބުން މިކަމަށްވެސް ވަނީ ހައްލެއް ލިބިފައެވެ. މިއީ ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެކެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގައުމީ ކުތުބުޚާނާ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ، މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތުތަކުގައި މުޅި ލައިބްރަރީން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އެއްކޮށް ހުއްޓާނުލައި ކަމަށް ކުތުބުޚާނާއިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތް ކުރެވޭ އޭރިޔާތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުނު ވަގުތުތަކުގައި، އެތަނަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތް އެހެން އޭރިޔާއަކުން ދެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސި ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގައުމީ ކުތުބުޚާނާއަކީ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިތުރުން މަދަރުސާ ކުދިންނާއި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުން ނުހަނު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ތަނެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް