ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 12:06
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުޑަކުދިން ބެެލެނެވެރިންނާއި އެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަނީ
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުޑަކުދިން ބެެލެނެވެރިންނާއި އެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް
ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުން މަނާ މަސައްކަތްތައް ތަފްސީލުކޮށް އެ ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
 
އުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިފައިވާ ކުދިން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހިމަނާފައިވޭ
 
ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުން މަނާ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް 7 ދާއިރާއަކަށް ބަހާލާފައިވޭ

ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުން މަނާ މަސައްކަތްތައް ތަފްސީލުކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ އާންމު ގަވާއިދު އިސްލާޙުކޮށްފިއެވެ.

މި ޤަވާއިދު އިސްލާޙުކޮށް އަމަލު ކުރަން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ޢާއިލާއިން ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ކުދިން ބައިވެރިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިވިޔަސް، ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުން މަނާ މަސައްކަތްތައް މީގެ ކުރިން 17 ދާއިރާއަކަށް ވަނީ ޤަވާއިދުގައި ހިމަނާފައެވެ.

ނަމަވެސް އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި އިސްލާޙުގައި ވަނީ ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުން މަނާ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް 7 ދާއިރާއަކަށް ބަހާލާފައެވެ.  

އޭގެ ތެރޭގައި ނުރައްކައުތެރި ކެމިކަލްތަކާއި ގޮވާތަކެތި އުފުލުމާއި، އެ ތަކެތި ރައްކައުކުރުމާއި، ހިފައި ގެންގުޅުމާއި، އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ޕެޓްރޯލު ފޯރުވުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސިނގިރޭޓާއި، ދުންފަތުގެ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކާއި، ވޭޕިން ފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއް ވިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައްވެސް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ޤަވާއިދުގައި ވޭޕިންގ ގެ ބާވަތްތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބަނދަރެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބަނދަރުގައި ކުރާ ހެވީ މެޝިނަރީ އޮޕަރޭޝަންސް ފަދަ ބާވަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގައިވެސް ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކުރުން މަނަލެވެ.

އަދި، ސަފާރީތަކާއި ޔޮޓުތަކުގައި ކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރޭނުމާއި، ސިމެންތިޖެހުން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތްތައްވެސް މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި މަނާކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް، ނުވަތަ އިސްލާމްދީން މަނާކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުޑަކުދިން ލައްވައި އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި ކުރުވުން މަނަލެވެ.

މީގެ ކުރިން ޤަވާއިދުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަން އަލަށް ގެނައި އިސްލާޙުގެ ދަށުން އުނިކޮށްފައިވާއިރު، އުނިކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތެއް ޢަމަލީގޮތުން ކޮށްދިނުމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ދިރޭއެއްޗެއް ގެންގުޅެ، އެ ތަކެތި އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއްގައި އެފަދަ ދިރޭ އެއްޗެއްގެ ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

އަދި ގަރާޖާއި، ވޯކްޝޮޕާއި، ކާޕެންޓްރީއާއި، ވެއަރހައުސްތަކުގައި ކުރާ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައްވެސް މި ލިސްޓުން ވަނީ އުނިކޮށްފައެވެ.

 އެހެންނަމަވެސް، އުނިކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް، އުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިފައިވާ ކުދިން ލައްވާ ކުރުވަންވާނީ ނުވަތަ އެއިން މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ، އެ ކުދިންގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާނެ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށް އަލަށް އެކުލަވާލި އިސްލާޙުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
0%
0%
50%
17%
17%
ކޮމެންޓް