ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 19:40
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިންގެ އަރިސް ބޭފުއްޅެއްކަމަށްވާ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑެވް
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިންގެ އަރިސް ބޭފުއްޅެއްކަމަށްވާ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑެވް
ގޫގުލް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ހަތިޔާރު ހުހެއް ނުވޭ: މެޑްވެޑެވް
 
ހަނގުރާމާގައި ބޭނުންވާ ވަރަށް މިހާރު ރަޝިއާގައި މިސައިލާ އެހެނިހެން ހަތިޔާރު ނުހުންނާނެ ކަމަށް ހުޅަނގުން ދަނީ ބުނަމުން
 
މެޑްވެޑެވް ވަނީ ހުރިހާ ހަތިޔާރެއްވެސް ބޭނުންވާ ވަރަށް ރަޝިއާގައި އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
މެޑްވެޑެވް ވަނީ ރަޝިއާގައި މިވަގުތު ހުރި ބައެއް ހަތިޔާރުތައް ފެންނަ ވީޑިއޯއެއްވެސް އާންމު ކުރައްވާފައި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ރަޝިއާގައި ހަތިޔާރު އެބަހުރި ކަމަށާއި އެގައުމުން ހަތިޔާރު ހުސްނުވާކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިންގެ އަރިސް ބޭފުއްޅެއްކަމަށްވާ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑިމިޓްރީ މެޑްވެޑެވް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަނގުރާމާގައި ބޭނުންވާ ވަރަށް މިހާރު ރަޝިއާގައި މިސައިލާ އެހެނިހެން ހަތިޔާރު ނުހުންނާނެ ކަމަށް ހުޅަނގުން ބުނަމުންދާ ބުނުންތަކަށް މެޑްވެޑެވް ވަނީ ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ހުރިހާ ހަތިޔާރެއްވެސް ބޭނުންވާ ވަރަށް ރަޝިއާގައި އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މެޑްވެޑެވް ވަނީ ރަޝިއާގައި މިވަގުތު ހުރި ބައެއް ހަތިޔާރުތައް ފެންނަ ވީޑިއޯއެއްވެސް އާންމުކުރައްވާފައެވެ.

ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކައެއްގާ މެޑްވެޑެވް ވަނީ މިފަދަ އާދައިގެ ކުރިމަތިލުމަކުން ރަޝިއާ ފަދަ ނިއުކްލިއަރ ބާރެއް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއް ފަށަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހުޅަނގަށް އިންޒާރުވެސް ދެއްވާފައެވެ.

ޓެލެގްރާމް މެދުވެރިކުރައްވާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި މެޑްވެޑެވް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ނިއުކްލިއަރ ބޮޑު ބާރެއް، އާދައިގެ ހަނގުރާމައަކުން ބަލިވުމަކީ ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއް 'ޓްރިގަރ' ކުރެވޭނެކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު 2008 ވަނަ އަހަރުން 2012 ވަނަ އަހަރަށް ކުރެއްވި މެޑްވެޑެވް ވަނީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނިއުކްލިއަރ ބާރެއް، އެމީހުންގެ މުސްތަގުބަލު އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮތް މިފަދަ ބޮޑު ކުރިމަތުލުމެއްގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިނުވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މެޑްވެޑެވް ވަނީ ނޭޓޯ އާއި ހުޅަނގުން، ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް ވާގިވެރިވެ، ރަޝިއާ ބަލިކުރުމަށް ރާވަމުންދާ ރޭވުންތަކާއެކު ނެގޭ ރިސްކާމެދު ވިސްނާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާ އަދި އެމެރިކާ އަކީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނިއުކްލިއަރ ދެ ބާރެވެ. މިދެގައުމުން ދުނިޔޭގެ ނިއުކްލިއަރ ބާރުގެ 90 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން އެކި ފަހަރުމަތިން އެކި ގޮތްގޮތަށް ރަޝިއާއިން ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފައެވެ.

ނޭޓޯގެ ގައުމުތައް ގުޅުމުން އަސްކަރީ ގޮތުން ރަޝިއާގެ މައްޗަށް ބާރުގަދަވެވުނު ނަމަވެސް، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ގޮތުން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ރަޝިއާއަށް ބާރުއެބައޮތެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24، 2022 ގައި ފެށުނު ހަނގުރާމައަށް މިހާރު މިވަނީ 11 މަސް ދުވަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
75%
0%
0%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް