ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 15:50
ބެތު ހޮބްސް އަދި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޓެޑީ ހޮބްސް
2 އަހަރުގެ ޓެޑީ ހޮބްސް
2 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އަމިއްލައަށް އުނގެނެމުން ދިޔައީ ޓެބްލެޓާއި ޓީވީގެ އެހީގަ: މިއަދު އެއީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ރެކޯޑެއް!
 
ޓެޑީ ދިޔައީ ޢުމުރުން އެންމެ 2 އަހަރު ވީ އިރު، އިނގިރޭސި ބަހުން 100 އާ ހިސާބަށް ގުނަމުން
 
ހުނަރުތައް ދަސްކުރިކަން މައިންބަފައިންނަށް ރެއަކާލީވެސް އަދި މާ ފަހުން

މެންސާއޭ ބުނުމުން ފަހަރުގައި އެއީ އާ ނަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. މެންސާއަކީ ތޫނިފިލިކަމުގެ ގޮތުންވެސް އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ތިބި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޖަމާޢަތެކެވެ. ނުވަތަ ހައި-އައިކިއު ސޮސައިޓީއެކެވެ. އެ ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުކަން ލިބެނީ ތޫނިފިލިކަމުގެ މިންވަރު ވަޒަން ކުރާ ޓެސްޓަކުން ނުވަތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ހާއްސަ ބައެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހަދާ ޓެސްޓުތަކަކުން 98 ޕަސެންޓައިލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ފާސް ހޯދާ މީހުންނަށެވެ. މެންސާގެ ވާހަކަ މިހާ ޚުލާސާ ގޮތެއްގައި މި ބަޔާންކޮށްދިނީ އެ ޖަމާޢަތާ އެންމެ ފަހުން ގުޅުނު މެންބަރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމުންނެވެ.

މެންސާގެ މެންބަރުކަން އެންމެ ފަހުން ހޯދި އެކަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން ޓެޑީ ހޮބްސްއެވެ. ހޮބްސްގެ ޢުމުރުން އަދި މި ވީ އެންމެ 4 އަހަރެވެ. ޓެޑީ ހޮބްސްއަށް މެންސާގެ މެންބަރުކަން ލިބުނީ، އޭނާ ސްކޫލަށް ދާން ފެށުމުގެ ކުރިން ސިއްހީ ގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އެ ގެއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޓެޑީ ހޮބްސް، އޭނާގެ ކިއުންތެރިކަމުގެ ހުނަރާއި ގުނުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން އުނގެނި ފައްކާ ކުރީ އަމިއްލައަށެވެ. ޓެބްލެޓާ ކުޅެ، ޓީވީ ބަލާ ހެދުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭރު އޭނާގެ ޢުމުރަކީ އެންމެ 2 އަހަރެވެ. އޭނާ އެ ހުނަރުތައް ދަސްކުރިކަން މައިންބަފައިންނަށް ރެއަކާލީވެސް އަދި މާ ފަހުންނެވެ.

ޓެޑީގެ މަންމަ، ބެތު ބުނި ގޮތުގައި ދަރިފުޅު ޓެބްލެޓް ހިފައިގެން އިންނައިރު އަޑުތަކެއް ލައްވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި އެއީ މާ ބޮޑު މާނައެއް ހުރި އަޑުތަކެއް ކަން އޭރު ދެނެނުގަނުވުނު ނަމަވެސް، އެ ދަރިފުޅު ލައްވަމުން ދިޔައީ ހަމައެކަނި އަޑުތަކެއް ނޫން ކަމާއި، އެ ދަރިފުޅު އެ ދިޔައީ ޗައިނާ ބަހުން ހިސާބު ޢަދަދުތައް ގުނަމުން ކަން ރެއަކާލީ ފަހުން ކަމަށް ބެތު ބުންޏެވެ.

ޓެޑީ ދިޔައީ ޢުމުރުން އެންމެ 2 އަހަރު ވީ އިރު، އިނގިރޭސި ބަހުން 100 އާ ހިސާބަށް ގުނަމުން. އަހަރެން ހިތަށް އެރީ ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ކުޅަދާނަ ދާއިރާއެއް އޮންނާނޭ. ކޮންމެވެސް ދާއިރާއަކުން އެހެން ކުދިންނަށްވުރެ ކުރިއަރާ ދާނޭ. އެގޮތަށް ޓެޑީގެ ހުނަރަކީ އެއީއޭ. އެއީ ކަމަށް ލިމިޓަކީ ހީކުރީ. ދެން، ކޮވިޑް ލޮކްޑައުން ތެރޭގަ، އާންމުކޮށް ބަލާ ވަރަށްވުރެ ގިނައިން ޓެޑީ ޓީވީ ބަލަން ފެށީ. ޓެޑީ އެދެމުން ދިޔައީ އަލްފާ ބްލޮކްސްއާއި ނަމްބާ ބްލޮކްސް ބަލަން. އަހަރަމެން އަހަމުން ދިޔައީ، ޓެލެޓަބީޒް ކަހަލަ، ތުއްތު ކުދިން ބަލާ ކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްތައް އަޅުވާދެންތޯވެސް. އެކަމަކު، ޢިލްމީ ޝޯތައް ބަލަން ހިފާފަ ޓެޑީ ހުރީ. އަހަރަމެންނަކީ މައިންބަފައިންތާ، ޢިލްމީ ޝޯއެއް ބަލަން އުޅެންޏާ، އެ ދައްކާދޭނީއެއްނު. އެހާ ހިސާބުން ޓެޑީ ހިފާލައިފި ދަސްކުރަން. ދަންނަ މީހުން ގާތުވެސް އަހަރެން ދިޔައީ އަހަމުން، އެމީހުންގެ ދަރިން މިހެން އުޅޭތޯ. އެމީހުން ބުނީ ނޫޅެޔޯ. ދެން އެހެންވެ، ހެލްތު ޗެކަޕްއެއް ހަދަން އަހަރަމެން ބޭނުންވީ. އެ ދަރިފުޅު އަމިއްލައަށް، އަމިއްލަ މީހާއަށް ކިޔަވާ ދެމުން އެ ދިޔައީ. މަށަކަށް ނުވިސްނޭ އެއީ ކިހިނެއް ކަމެއް. މަށަށް ހީވަނީ، ރަނގަޅަށް ލިޔެކިއާ އުނގެނެން އެބަޖެހޭހެން ދަސްކުރަން
ބެތު ހޮބްސް؛ ޓެޑީ ހޮބްސްގެ މަންމަ

ޓެޑީ ހޮބްސްގެ އުނގެނުމުގެ ޝަޢުޤު ހުންނަ ގޮތް ކިޔައިދެމުން ބެތު ބުނީ، ދަރިފުޅުގެ ޝަޢުޤު ހުންނަ މައުލޫތައް، ހަފުތާތަކުން ނުވަތަ މަސްތަކުން ބަދަލުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ގުނަ ކުރާ ނަވަތަ ދަސްކުރި ދުވަސްކޮޅަކާ، ޤައުމުތަކުގެ ދިދަތައް ދަސްކުރި ދުވަސްކޮޅަކާ، ދުނިޔޭގެ ޗާޓުތައް ދަސްކުރި ދުވަސްކޮޅެއް ދިޔަ ކަމަށް ބެތު ކިޔައިދިނެވެ.

ޓެޑީގެ އައިކިއު ސްކޯރ އުޅެނީ އެ ޢުމުރުގެ ކުއްދިންގެ ރޭކިންގްއާ އަޅާ ބަލާއިރު 99.5 ޕަސެންޓައިލްގައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އޭނާގެ މައިންބަފައިން އުފުލަން ޖެހޭ ތަކުލީފުތައް ބުރަވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވަނީ ޓެޑީއާ އެކުގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ލިޔެކިއުމުގެ ހުނަވެރިކަން ދަސްވެފައި ނެތަތީ އެކަން ޓެޑީއަށް ފަޙުމްކޮށްދިނުމެވެ. އަދި އެކި ކުދިންނަކީ އެކި ހުނަރު ލިބިފައި ކުދިންކަން ޓެޑީއަށް ވިސްނައިދިނުމެވެ. އެގޮތުން ޓެޑީއަށް ވުރެ ބާރަށް، އޭނާގެ އެކުވެރި ދުވެފާނެކަން ޓެޑީއަށް ވިސްނައިދިނުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަން ޖެހެއެވެ.

މެންސާގެ މެންބަރުކަން ދިނުމުގެ ކުރިން ހަދާ އިމްތިޙާނުތައް ހެދިއިރު ޓެޑީގެ ޢުމުރުން އެންމެ 3 އަހަރާއި 7 މަހެވެ. ގަޑިއެއް ހާ އިރަށް ދެމިގެންދިޔަ އިމްތިޙާނުތައް ހެދުމަށް ޓެޑީވަނީ ލެޕްޓޮޕެއްގެ ކައިރީގައި ޝަޢުޤުވެރިކަމާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައެވެ. މެންސާގެ އިމްތިޙާނުތަކަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްފައި އިމްތިޙާނުތަކެއް ނޫން ކަމުން، ޓެޑީގެ އިމްތިޙާން ހެދުމުގައި އެޑިއުކޭޝަނަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓެއްގެ އެހީ ހޯދާފައިވެއެވެ.

ޓެޑީ ހޮބްސް އަކީ ހިސާބަށް މޮޅު ކުއްޖަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން އޭނާއަކީ އެކި ބަސްތައް ދަސްކުރުމުގެ ހުނަރުވެސް ހުރި ކުއްޖެއްކަން ވަނީ ފާހަކަ ކުރެވިފައެވެ. އޭނާ މިހާރުވެސް ހަތް ބަހަކުން ސަތޭކައާއި ހަމަޔަށް ގުނާ އަދި ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
40%
5%
10%
15%
5%
25%
ކޮމެންޓް