ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 17:15
އުނގޫފާރު
އުނގޫފާރު
އުނގޫފާރު.ކޮމް
އުނގުފާރު ކައުންސިލް އޮޑިޓް
މުދަލާ ހިދުމަތް އަދި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ތަކުގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެތައްކަމެއް
 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބެހެއްޓި ފައިސާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި ނުވޭ
 
އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހު ފޮތް ބަލަހައްޓާފައި ނުވޭ

މުދަލާއި، ހިދުމަތް އަދި ފައިސާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތައް ކަމެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް، އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާއިންމުދަލާ ހިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 588،436 ރުފިޔާގެ ހިދުމަތާއި ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމް ފުރިހަމަނުކޮށް ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުދާ ބަލައިގަތުމަށްފަހު މުދާ ލިބުނުކަމަށް ސޮއިކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިނުކޮށް 2021 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 405،663 ރުފިޔާގެ މުދާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝޮޕިންގ އުސޫލުން ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި 3 ފަރާތުގެ އަގު ހޯދާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މި އުސޫލުން ތަކެތި ގަތުމާއި ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ނުވާ އިރު، ޖުމްލަ 4 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މުދަލާއި ހިދުމަތް ހޯދި އިރު 3 ފަރާތުން އަގު ހޯދާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހު ފޮތް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބެހެއްޓި ފައިސާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭންކް ބާކީ އަދި ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން 2021 ވަނަ އަހަރު އިދާރާއިން ކުރި އެންމެހާ މާލީ މުއާމަލާތްތައް އިދާރާގެ ރިކޯޑްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި، ހިމަނާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގައި ކުށެއްނެއްކަމާއި، އަދި އިދާރާގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި އަހަރު ނިމުނު އިރު ހަގީގަތުގައި ހުރީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަން ޔަގީންކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ސްޓޮކް ބާކީ އަދާހަމަކޮށް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއި، ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިޑްކޮމިޓީން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް