ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:20
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އިން ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާޓެޓާ
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އިން ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
އާޓެޓާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ލީގު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ފޭވަރިޓުންނަކީ ސިޓީ
 
އާޓެޓާ ބުނީ އާސެނަލް މިހާރު އޮތް ހިސާބުގައި އެ ޓީމު އޮތީ ކީއްވެގެންކަން ވެސް އިނގޭ ކަމަށް

އަދިވެސް ޤަބޫލު ކުރަނީ މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރާނެ ފޭވަރިޓުންނަކީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އާޓެޓާ މިހެން ބުނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަވެރި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އެއް ވަނައިގައި އާސެނަލް އިން ލީޑު ހިފެހެއްޓި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މި ސީޒަންގައި އާސެނަލްގެ ފަރާތުން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނައިރު، ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މިފަހަރުގެ ލީގު ކާމިޔާބުކުރާނީ އާސެނަލް އިންނެވެ. ނަމަވެސް އާޓެޓާ ޤަބޫލު ކުރަނީ ސިޓީ އަކީ ފޭވަރިޓުން ކަމަށެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، އޭނާ އަށް އާސެނަލް ޓީމު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަމަށާއި، ޓީމު މިހާރު އޮތީ ކޮން ހިސާބެއްގައިކަން ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އާސެނަލް މިހާރު އޮތް ހިސާބުގައި އެ ޓީމު އޮތީ ކީއްވެގެންކަން ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި، އާސެނަލް އޮންނަން ބޭނުންވާ ހިސާބު ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެހާ ހިސާބަށް ދިޔުމަށް އަދި އޮތީ ދުރު ރާސްތާއެއް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ އެހެން ޓީމުތަކުގެ ފެންވަރު ވެސް އޭނާ އަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ނުވަތަ ހަ އަހަރު ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޓީމުތަކުގެ ފެންވަރު އެނގޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އާޓެޓާ ބުނީ އޭނާ އުންމީދު ކުރަނީ އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން އެމީހުންނަކީ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ނުދެކުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ތަކެއް ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް ބޮޑެތި ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް ކުޅެވޭނެ ފެންވަރު ހުރި ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަމުގެ ވާހަކަތައް ކުޅުންތެރިންނާ ފާއިތުވި ތިން ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އަދިވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާސެނަލް މިހާރު އޮތް މަގާމަށް އާދެވުނީ ކިހިނެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް އެކަން ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ލީގުގައި އާސެނަލަށް ދެން އޮތީ އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އެވަޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެ ކުރިން މި މަހުގެ 28 ދުވަހު އެފްއޭ ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ވާދަވެރި ސިޓީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް