ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:06
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މުޅިން އައު އިންގިލާބީ ބާބެއް: މައުސޫމް
 
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަކީ ތިލަދުންމަތީގެ އިތުރުން މާލޭގެ އުތުރުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ހިނިތުންވުން ގެނުވާނެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އައު އިންގިލާބީ ބާބެއްގެ ފެށުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްރޫއަކީ ތިލަދުންމަތީގެ އިތުރުން މާލޭގެ އުތުރުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ހިނިތުންވުން ގެނުވާނެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުން ވަރަށް ގިނަ އެއަރލައިންތަކުން އެ ސަރަހައްދަށް ދަތުރު ފަށާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ކަންކަން ކުރައްވަނީ ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާއެކުގައި ކަމަށެވެ. އެކަން މިހާރު ރައްޔިތުންވެސް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްދަނީ ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާއި ތަރުތީބުކަމާއެކުގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަރޕޯޓުގެ ބިންގާ އެޅި، އެ މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު މިހާރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެއޮތީ ތިލަދުންމައްޗަށް ހާއްސަކޮށް އިތުރު ތިން ރިސޯޓު ހަދަން ބިޑަށް ހުޅުވާލާފައި. އެހެންވެ މިކަންތައްތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރޭވިގެން ދާކަމުގެ އިހުސާސް ރައްޔިތުންނަށް ވާން ފަށައިފި. އެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ފަށައިފި،
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާ މަތިންދާ ބޯޓުގެ އަދަދުތައް އިތުރު ކުރުމަށް ތިލަދުންމަތީގައި ޓޫރިސްޓް އެނދު އިތުރު ކުރުން މުހިންމެވެ. އެގޮތުން، 8000 އެނދު ތަރައްގީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި މިހާރު ރާވާފައިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން 4000 އެނދު ރިސޯޓަކުން ހޯދަން ކަމަށެވެ. އަދި ބާކީ 4000 އެނދު ގެސްޓު ހައުސްތަކާއި ހޮޓަލާއި ކްރޫޒްލައިނާތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް ކްރޫޒް ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އައު ބާބެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މައުސޫމް ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެގެންދިޔަ ގޮތް ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓާއެކު ނަކަލުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެއާއެެކު އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފައިދާ ވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މާލެއިން ބޭރުގައި މިހާތަނަށް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީ ޕްރޮޖެކްޓްސް ލިމިޓެޑާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް