ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 12:10
ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުން
ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުން
އެމްޓީސީސީ
މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް
މިއަދުން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 12ގެ ފަހުން ފެރީ އޮންނަ ގަޑިއަށް ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ: އާޒިމް
 
ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުންގެ ތަރުހީބު ބޮޑު

އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 12ގެ ފަހުން ފެރީ އޮންނަ ގަޑިއަށް ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ 00:00 ފެށިގެން ފަތިހު 05:30އާ ހަމައަށް ކޮންމެ ގަޑިއިރަކު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ނިންމީ ވިލިމާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން އެކަމަށް އެދުމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހުކުރު ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ދުވަހު 460 މީހުން ދަތުރުކުރި ކަމަށާއި ދެވަނަ ދުވަހު 1700 މީހުން ދަތުރުކުރި ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުންގެ ތަރުހީބު ބޮޑުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ވިލިމާލޭގައި މިހާރު ޓްރަޔަލް ދަތުރުތައް ކުރިއަށްދާއިރު ރޫޓްތައް ރަނގަޅުތޯ އާއި ވަގުތު ރަނގަޅުތޯ ވެސް ބައްލަވާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަހުގެ ޚިދުމަތާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް ބެލުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ސަރވޭ ފޯމްތައް ބަހާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ އާޒިމް ވަނީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން އެ ފޯމްތައް ފުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.  

Advertisement

ވިލިމާލޭގައި ފަށާ ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ފުރަތަމަ ދެހަފުތާގައި އަގު ނުނަގާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ. އެ ޚިދުމަތް ފަށާފައި ވަނީ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް އާރް.ޓީ.އެލްގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް މާލެ ސިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ވިލިމާލޭގައި އެ ކުންފުނިން ބަހުގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ތިމާވަށްޓާއި ރައްޓެހި 6 އިލެކްޓްރޮނިކް ވެހިކަލް ނުވަތަ އީވީ ބަހެވެ. މި ބަސްތަކުގައި 11 މީހުންނަށް އިށީންދެ ތިބެވޭނެހެން ސީޓު ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 4 މީހުން ނަށް ކޮޅަށްތިބެވޭ ނެ ޖާގަވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ 15 މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ދަތުރުކުރެވޭނެ ޖާގަ މި އީވީ ބަސްތަކުގައި ހުންނާނެކަން އެމްޓީސީސީ އިން ފާހަގަކުރެއެއެވެ.

ބަހުގެ ޚިދުމަތް ވިލިމާލެއަށް ފުޅާކޮށްފައިވާއިރު ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން، އެމްޓީސީސީގެ މަޤްޞަދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުގައި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތެއް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން މި ބަސްތައް ރާއްޖެ ގެނެސްފައި ވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް އެމްޓީސީސީން ދޭން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެކުންފުނިން ވަނީ 4 ހަފުތާ ވަންދެން މާލޭގައި ހިލޭ މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މި ޚިދުމަތް ވެފައިވަނީ އާންމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގަތް ޚިދުމަތަކަށެވެ. މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތުގައި ޖުމްލަ 18 ބަހެއް އެމްޓީސީސީން ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކެޓް ޝެލްޓަރ ގާއިމްކުރުން: ''ރޯދަމަސް ނިމެންވާއިރަށް ބޮޑުބައެއްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް''
ގުޅިފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް3 މާލޭގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާދެއްވުމަށް އާޒިމް އަނެއްކާވެސް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
މާލެ ސިޓީގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން: މޭޔަރު އާޒިމް
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުން ބޭނުންވޭ، ގަދަބާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެ: މޭޔަރު އާޒިމް
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި