ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 22:19
ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް
ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޞާލިހު
ރައީސް ޞާލިހުގެ ކަމުދާ ސިފަޔަކީ ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ވާ އަހުދުތައް ފުއްދާދިނުން: މަބްރޫކް
 
ކޮވިޑްގެ މާޔޫސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ދެއްވި ހިއްވަރު ހަނދާން ނުނެތޭ ކަމަށާ އެއީ ރައީސް ޞާލިހު އަށް ތާއީދުކުރާ އެއް ސަބަބު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
ސަރުކާރުން ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވާދޭން ފެށުމާއި އެކު ބިނާކުރަމުން ދަނީ ރާއްޖެ އަށް އުފަންވި އެންމެ ތައުލީމީ ޖީލުކަމަށް މަބްރޫކް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އެންމެ ކަމުދާ ސިފަޔަކީ ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ވާ އަހުދުތައް ފުއްދާދިނުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަބްރޫކް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ހުކުރު ދުވަހު ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މަބްރޫކް ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް އަކީ ބަހުގެ އިތުބާރު ހިފޭ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ވައުދެއް ވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ރައީސް ފުއްދަވާދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް އަކީ އަޑު އައްސަވާ ކެތްތެރި ބޭފުޅެއް ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިހުގެ އެންމެ ކަމުދާ އަނެއް ސިފަޔަކީ އެމަނިކުފާނަކީ ޓީމް ލީޑަރެއް ކަަމަށް ވުން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަކީ ޓީމް ކެޕްޓަން ކަމަށް މަބްރޫކް ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ކޮވިޑްގެ މާޔޫސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ދެއްވި ހިއްވަރު ހަނދާން ނުނެތޭ ކަމަށާ އެއީ ރައީސް ޞާލިހު އަށް ތާއީދުކުރާ އެއް ސަބަބު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއަދު ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން އަރައިގަނެ ހިންދެމިލާފައި ވާއިރު ރާއްޖެ ފިޔަވާ މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތައް އޮތް ހާލު ބަލާލުން މުހިންމު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖެ އޮތީ އެ ގައުމުތަކަށް ވުރެ ފަހަތަށް ގޮސްދާނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ކަމަށާ މި ހިސާބަށް ކަންކަން އައީ އޭރު އެޅި ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް މަބްރޫކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް އަކީ ޓީމް ކެޕްޓަނެއް، ޓީމްގެ ލީޑަރެއް. ލިބޭ ފަހުރެއްގައި ޓީމުގެ ބައިވެރިވުން އޮވޭ. ދިމާވާ ކޮންމެ ދައްޗެއްގައި ޓީމަށް ހިއްވަރުދެއްވާ. މިކަމުގެ އެންމެ އަސާސީ ސިފަޔަކީ އަޑުއެއްސެވުން. އަޅުގަނޑު ހަދާން ހުރޭ ކޮންމެ ރެއަކު ރައީސް 2ގަޑި އިރު 3 ގަޑި އިރު ހޭދަކުރެއްވި މުޅި ޓީމާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް ބެއްލެވުމުގައި.
ެރައީސް ޞާލިހު

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ކައުންސިލް ތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވި ބޭފުޅާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް އަކީ ޚިޔަލުތަފާތު ވިޔަސް އެ ބައެއްގެ އަޑު އައްސަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަބްރޫކް ވަނީ ރައީސް އަކީ ހިންގުންތެރި ދުރުވިސްނޭ ބޭފުޅެއް ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 ގެ ތެރޭގައި އެކަން ވަަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނިގެން ދިޔަކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭރު ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ރައީސް ވާހަކަދެއްކެވި އިރު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި އެނދެއް ނެތިގެން ފަރުވާ ނުދެވި ނުދާނެ ކަމަަށާއި އެއްވެސް ރަށަކަށް ކާބޯތަކެތި ނުލިބި ނުދާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އެގޮތުގައި ކުރިއަށްދާކަން ޔަގީންކުރެއްވި ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައި ފުރަ ބަންދުކޮށް ފުރަތަމަ ހުޅުވި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނުނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށް މަބްރޫކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަބްރޫކް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު އޭނާ އަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން ފާޑު ކިޔާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ތާރީހަށް ބެލުމުން އެކަކަށް އެކަނި ނުވަތަ އެއް ޕާޓީ އަކަށް 50% ވޯޓު ނުހޯދޭކަން އެނގެން އޮތް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ތަފާތު ފިކުރާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މުހިންމު ކަމަށް މަބްރޫކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވާދޭން ފެށުމާއި އެކު ބިނާކުރަމުން ދަނީ ރާއްޖެ އަށް އުފަންވި އެންމެ ތައުލީމީ ޖީލުކަމަށް މަބްރޫކް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް