ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 12:53
ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަންގައި ނ. ލަންދޫ ފަޅުގައި ޔޮޓްތައް ބަނދަރުކޮށްގެން
ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަންގައި ނ. ލަންދޫ ފަޅުގައި ޔޮޓްތައް ބަނދަރުކޮށްގެން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަންގައި 12 އަށްވުރެ ގިނަ ޔޮޓް ބައިވެރިވާނެ: ރާއިދު
 
މެލޭޝިއާ އާއި ތައިލެންޑުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ދިޔަ

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަންގައި 12 އަށްވުރެން ގިނަ ޔޮޓް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުޙައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔޮޓްތައް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މެލޭޝިއާ އާއި ތައިލެންޑުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ޔޮޓްތައް ދަތުރުކުރާނެ ރަށްތައް ހޮވުމުގައި ވަރަށް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ދަތުރުކުރަން ފަސޭހަ، ބަނދަރު ކުރަން ފަސޭހަ ރަށްތަކަށް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ސަވާދީއްތަ ދަތުރު އޮންނާނީ މަރޗް 1-18 އަށެވެ. މި ދަތުރު ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ ނ. ލަންދޫއިންނެވެ.

މިފަހަރު 9 ރަށަކަށް ދަތުރުކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރާއިދު ވިދާޅުވީ އެރަށްތަކަކީ ނ. ލަންދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދަނގެތި، އދ. ދިގުރަށް އަދި އދ. މާމިނގިލި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިފަހަރުގެ ތީމްގައި ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ އެކި ކުޅިވަރުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުރިހާ ފަންތިއަކާއި ގިންތިއެއްގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް ރާއްޖެ ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެކަން ދައްކުވައިދޭން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މަރޗް މަހު ބާއްވަން ތާވަލު ކޮށްފައިވާ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގައެވެ. މި ހަރަކާތް ތައާރަފު ކުރައްވައި ރާއިދު ވިދާޅުވީ ސަވާދީއްތަ ދަތުރަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ ބަަލައިގެންފައިވާ މުހިންމު ދަތުރެއް ކަމަށެވެ. އަދި މާރޗް މަހު މި ދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމީ މޫސުމަށް ބަލާފައި ކަމަށާއި އެ މަހަކީ މޫސުމީ ކަންކަަމަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ޔޮޓްތައް ރާއްޖެއަށް ބަނދަރު ކުރާ މުއްދަތު ކަމަށެވެ. ސަވާދީއްތަ ޕާސްޕޯޓަކީ ވެސް ފަތުރުވެރިންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވިކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަންގެ ކަންކަން މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެމުންދާ ކަން ރާއިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަން ގައި ޔޮޓުތައް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ހއ. އިން ފެށިގެން ނ. އަތޮޅާ ހަމައަށެވެ. މި ދަތުރުގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނައިރު މީގެ ސަބަބުން އެ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ދިޔަ ރަށްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިޝްތިހާރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް