ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 11:37
ޕީއެސްޖީން ޓްރޮފީއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ
ޕީއެސްޖީން ޓްރޮފީއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ރިޔާދު ސީޒަން ކަޕް
މޮޅުވީ ޕީއެސްޖީ، ވިދާލީ ރޮނަލްޑޯ!
 
މެޗު ޕީއެސްޖީ ކާމިޔާބުކުރީ 5-4 ން

ރޮނަލްޑޯ ސައުދީ އަރަބިޔާއަށް ބަދަލުވެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓީމް ބަލިވިޔަސް, ރޮނަލްޑޯ ވިދާލައިފިއެވެ.

ރިޔާދު ސީޒަން ކަޕްގައި ރިޔާދު ސީޒަން ޓީމްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ނިކުތީ ރޮނަލްޑޯއެވެ. މެސީއާއި, ނޭމާ އަދި އެމްބާޕޭގެ އިތުރުން ސާޖިއޯ ރާމޯސްވެސް ހިމެނުނު ޕީއެސްޖީ ޓީމުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 5-4 ނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ލީޑް ނެގީ ޕީއެސްޖީންނެވެ. ނޭމާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުން ލަނޑު ޖެހީ މެސީއެވެ. އެކަމަކު 34 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ރިޔާދު ޓީމަށް ރޮނަލްޑޯ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. އެއީ ރޮނަލްޑޯއާއެކު ރެއާލްއަށް ކުޅުނު ކީޕަރު ކޭލާ ނަވާސް ރޮނަލްޑޯއަށް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. ޕީއެސްޖީން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިހޯދީ ކެޕްޓަން ކާކީނިއޯސް ޖެހި ގޯލުންނެވެ. ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީއަށް ލީޑް ފުޅާކުރަން ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބުނެވެ. އެކަމަކު ޕީއެސްޖީއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ނޭމާއަށް ފޮނުވާލެވުނީ ސައުދީ ގައުމީ ކީޕަރުގެ އަތަށެވެ. ނަތީޖާއަކީ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ރިޔާދު ސީޒަން ޓީމުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީވެސް ރޮނަލްޑޯއެވެ. މިއީ ސައުދީގެ އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވެ ކުޅުނު ފުރަތަަމަ މެޗެވެ.

މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ރޮނަލްޑޯ - ރޮއިޓާސް

ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ގިނައިރެއްނުވެ ޕީއެސްޖީ އަނެއްކާވެސް ލީޑް ނެގިއެވެ. ލީޑް ނަގައިދިނީ ރޮނަލްޑޯއާއެކު ރެއާލްއަށް ކުޅުނު ސްޕެއިން ޑިފެންޑަރ ސާޖިއޯ ރާމޯސްއެވެ. އެކަމަކު އެލީޑްވެސް ގިނައިރު ދެމިނޯތެވެ. ހިޔުން ސޫ ޖަން ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. އަލުން ޕީއެސްޖީއަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ ޕެނަލްޓީއަކުން އެމްބާޕޭއެވެ. އަދި ފަސްވަނަ ލަނޑު ޖެހީ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި ހޫގޯ އެކިޓިކޭއެވެ. އޭގެކުރިން ދެޓީމްގެ ތަރިން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ރޮނަލްޑޯއާއި, މެސީ, ނޭމާއާއި, އެމްބާޕޭވެސް ބަދަލުކުރިއެވެ. ރިޔާދު ސީޒަން ޓީމަށް އުއްމީދެއް ހޯދައިދިނީ އެންޑަސަން ޓަލިސްކާއެވެ. އެކަމަކު ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރެވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ.

މެޗުގެ ބޮޑުބައި ޕީއެސްޖީން ކުޅުނީވެސް 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. އެއީ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ހުއާން ބެނާޓަށް ސީދާ ރަތްކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
19%
19%
0%
6%
44%
ކޮމެންޓް