ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 22:42
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
އިންޑިއާ ރާއްޖެ ގުޅުން
އިންޑިއާ އަކީ އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ގައުމެއް - ޝާހިދު
 
އެއަރޕޯޓުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާއި އޮތް ގާތް ގުޅުން
 
ރައްޔިތުން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނުގައި ކުލަޖައްސާދެއްވި ބޭފުޅަކީ ރައީސް ޞާލިހު

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި އަބަދުވެސް އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަމުން އައި އެއް ޤައުމަކީ އިންޑިއާ ކަމަށާއި އެކަން މިހާރު ވެސް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެެެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތަކީ ވެސް އިންޑިއާގެ އެހީ އާއި އެކު ކުރިއަށްދާ މުހިންމު މަޝްރޫއުއެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެއީ އިންޑިއާގެ އެހީގައި ހިންގާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާއި އޮތް ގާތް ގުޅުން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މަޝްރޫއު އާއި އެކު އެ ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރާނެ ކަމަަށާއި އެ މަސައްކަތާއި އެކު އެ ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް. ރައްޔިތުން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނުގައި ކުލަޖައްސާދެއްވި ބޭފުޅަކީ ރައީސް ޞާލިހު. މިކަމުން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް ގެނުވަނީ އުފާ
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ އެއާޕޯޓާއި އެކު ބޮަޑުތިލަދުންމައްޗަށް އާރޯކަން ލިބިގެންދާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ސަރަހައްދަށް މުހިންމު ބަދަލަކަށް ވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ އަދި އުމްރާނީ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮަށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮމެންޓް