ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 14:55
އިންސާނީ ޙަޟާރާތުގެ އަތްނުލެވޭ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓަށް، ސޫރިޔާގެ ޢޫދު އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ސޫރިޔާގެ ޢޫދު
ސޫރިޔާގެ ޢޫދު، އަތްނުލެވޭ ތަރިކައިގެ ރަމްޒެއް
 
އިންސާނީ ޙަޟާރާތުގެ އަތްނުލެވޭ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓަށް، ސޫރިޔާގެ ޢޫދު އިތުރު ކުރީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އޮތް، ޔުނެސްކޯގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި
 
ޢޫދު އުފައްދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެހީގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ދިއުމަކީވެސް، ކަސްޓަމަރުންގެ ހިތް މަރާލި ސަބަބެއް
 
ސޫރިޔާގައި ދިގުލައިގެން ދިޔަ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިގެ އަސަރު، ޢޫދު ސިނާޢަތަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯރާފައި

ބަލާބެލުމަށް، އެއީ މިއުޒިކް ކުޅެން އާންމުކޮށް ގެންގުޅޭ ސަމާނުތަކާ ތަފާތު އެއްޗެކެވެ. އަޑަކީވެސް ހާއްސަ އަޑެކެވެ. މި ދައްކަނީ، ތާރީޚާއި ތަރިކައާ ބެހޭ އދގެ ޖަމިއްޔާ (ޔުނެސްކޯއިން) އިން އެކުލަވާލާފައިވަ އިންޓޭންޖިބަލް ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް އޮފް ހިއުމެނިޓީޒް އިންސާނީ ޙަޟާރާތުގެ އަތްނުލެވޭ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރު ކުރި، ސޫރިޔާގެ ޢޫދުގެ ވާހަކައެވެ.

މެދުއިރުމަތީގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ޢޫދު ފެނުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ސޫރިޔާގެ ޢޫދަކީ ތަފާތު އެއް އެއްޗެކެވެ. ސޫރިޔާގެ ޢޫދުގެ ނޯޓުތަކުގެ ފުރިހަމަ ކަމާއި، ނަރުތަކުގައި ކޮއްޓާ ލުމުން އެ އިވޭ ހިތްގައިމު އަޑުން ހިތަށް ލިއްބައިދޭ ތަސައްލީ، އެހެން ޢޫދުތަކުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނެއެވެ.

އަޑު އަންނާނީ މި ނަރުގެ ހިޔަނިވާ ދިމާއިން. ވަށް ބައްޓަމަކަށް ޢޫދު ބަނޑިކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުން ވަރަށް މުހިންމު. ޢޫދުގެ ކުރިމައްޗަށް ވާ ބައިވެސް ހަދަން ޖެހޭނީ ވަކި ކަހަލަ ލަކުޑިއަކުން. އޭގެ އަސްލު އަޑުތައް ނުކުންނާނީ އޭރުން.
ޓޯނީ ޓަވީލް؛ ޢޫދު ހަދާ މީހެއް

ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، 12 ވަރަކަށް އަހަރަށް ސޫރިޔާގައި ދިގުލައިގެން ދިޔަ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިގެ އަސަރު، ޢޫދު ސިނާޢަތަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯރާފައެވެ. ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ސޫރިޔާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘާއާއެކު، މިއުޒިކް ކުޅެން ގެންގުޅޭ ސަމާނުތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ސޫރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްކުގައި ޢޫދު ހަދާ ކާރުޚާނާއެއް ހިންގަމުން އަންނަ ޢަލީ ޚަލީފާ ބުނި ގޮތުގައި، ޢޫދު އުފައްދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެހީގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ދިއުމަކީވެސް، ކަސްޓަމަރުންގެ ހިތް މަރާލި ސަބަބެކެވެ.

ދޭސީ ބާޒާރަށް އަހަރަމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވަން. ޑިމާންޑް ވަރަށް ދަށް. އަގުތަކާ އެކަށީގެންނެއް ނުވޭ. މިއަދު ޢޫދެއްގެ އަގު އުޅެނީ، މީގެ ކުރީގެ އަގުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު 10 ނުވަތަ 20 ގުނަ މަތީގަ. މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މި ވަނީ ރޯ މެޓީރިއަލްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެގެން. ޢޫދު އުފައްދަން އަހަރަމެން ގެންގުޅޭ ސާމާނުތައް ވަރަށް ނުލިބޭ. އަދި އެހާމެ އަގުވެސް ބޮޑު.
ޢަލީ ޚަލީފާ؛ ޢޫދު ފެކްޓްރީގެ އޯނަރު

ޔުނެސްކޯއިން އެކުލަވާލާފައިވަ އިންޓޭންޖިބަލް ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް އޮފް ހިއުމެނިޓީޒް އިންސާނީ ޙަޟާރާތުގެ އަތްނުލެވޭ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓަށް ޢޫދު އިތުރު ކުރުމާއެކު، ސޫރިޔާގެ ޢޫދު ސިނާޢަތަށް ވަނީ ޢުއްމީދުގެ އަލިކަން ގެނުވާފައެވެ. ސޫރިޔާގައި އޮތް ޢޫދު އުފެއްދުމުގެ ފަންނުވެރި ކަމާއި، އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް، ސިނާޢަތް ދިރުވާ ޢާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި، ޔުނެސްކޯއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާނީ ސީރިއަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޓްރަންސްޓްއިންނެވެ.

އިންސާނީ ޙަޟާރާތުގެ އަތްނުލެވޭ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓަށް، ސޫރިޔާގެ ޢޫދު އިތުރު ކުރީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އޮތް، ޔުނެސްކޯގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އީރާނުގައި އޮތް ޢޫދު އުފެއްދުމުގެ ފަންނުވެރިކަމާއި ޢޫދު ކުޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަންވެސް ޔުނެސްކޯއިންވަނީ ހަމަ އެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައެވެ. އިންސާނީ ޙަޟާރާތުގެ އަތްނުލެވޭ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓަށް، ސޫރިޔާގެ ޢޫދު އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް