ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 11:17
ޖަޔަންޓް ސައުތު އެމެރިކަން ރިވަރ ޓަރޓަލްގެ އާބާދީ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް، ޑަބްލިއުސީއެސްއިން ދަނީ ބްރެޒީލްއާއި ބޮލީވިއާއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން
ރިވަރ ޓަރޓްލް
2 ޤައުމަށް ރަށްވެހި ވެލާތަކުގެ ހިތްގައިމު ހިނގާލުން ބަލައިފިންތަ؟
 
ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ނިމޭއަތަށް އެޅުމުން، އެތައް ހާސް ވެލައެއް އެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ޖަމާވެ، ވަޅުކޮނެ، ބިސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ
 
އަންދާޒާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި، 80000 އެއްހާ ވެލާ، އެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ބިސް އަޅާ
 
މި ބާވަތުގެ ވެލާ، 1.07 މީޓަރަށް ބޮޑު ވާއިރު، ބަރުދަންވެސް 90 ކިލޯގްރާމަށް އަރާ

އެކި ބާވަތްތަކުގެ ވެލައަކީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ބެލި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ނެތި ދިއުމުގެ އިންތިހާ ބިރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ވެލާގެ އާބާދީ ދިރުވާ އާލާ ކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ޢަދަދުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ، އެންމެ ޢަދަޔާ ޚިލާފު އެއް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ އެއް ބަޔަކީ ވައިލްޑް ލައިފް ކޮންޒަރވޭޝަން ސޮސައިޓީ ނުވަތަ ޑަބްލިއުސީއެސްއެވެ.

ޑަބްލިއުސީއެސް ޖަމާއަތުން ދާދި ފަހުން ވަނީ، ބްރެޒީލްއާއި ބޮލީވިއާ ހިއްސާ ކުރާ ބޯޑަރު ސަރަޙައްދުގައި ދެމިގެންދާ ކޯރުގެ އައްސޭރިފަށުގައި އާލާކުރި ވެލާ ބިސްތަކުން އުފަންވި ސައުތު އެމެރިކަން ރިވަރ ޓަރޓްލްތައް ބިހުން ނުކުމެ، އެ ވެލާތަކުގެ ދިރިއުޅުމާ ކުރިމަތިލާން ދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ކޮށްފައެވެ.

ސާފު ފެނުގައި ދިރިއުޅޭ ވެލާތަކުގެ ތެރެއިން، ލެޓިން އެމެރިކާ ސަރަޙައްދަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ބަވަތުގެ ވެލާތައް، އެމެޒޯން ބޭސިންގެ ހުޅަނގު ފަރާތު އައްސޭރީގައި ދެމިގެންދާ ވެލީގެ ގޮނޑުދޮށަށް ބިސް އަޅަމުންދާ އެ ސަރަޙައްދަކީ، މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރުވެސް، އެއް ބާވަތެއްގެ އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ވެލާ، އެއްތަނަކުން ފެންނަ ސަރަޙައްދެވެ.

މިހާރު ތި ފެންނަން މަންޒަރަކީ ޤުދުރަތީ މަންޒަރުތަކުގެ ހައިރާން ކުރަނިވި ޝޯވއެއް. 60000 އަށް ވުރެ ގިނަ، ސައުތު އެމެރިކަން ރިވަރ ޓަރޓަލް މިތަނަށް އަރާ އެބަ ހާލިހަދާ، ބިސްއަޅަން. މިއީ ހަމަ ލޮލަށް ބަލާލަން ވަރަށް ފުރިހަމަ، އެހާމެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް.
ޖަރމަން ފޮރޭރޯ މެޑީނާ؛ ޑަބްލިއުސީއެސް ކޮލަމްބިއާގެ ސައެންޓިފިކް ޑައިރެކްޓަރ

ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ނިމޭއަތަށް އެޅުމުން، އެތައް ހާސް ވެލައެއް އެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ޖަމާވެ، ވަޅުކޮނެ، ބިސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައެވެ. އަންދާޒާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި، 80000 އެއްހާ ވެލާ، އެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ބިސް އަޅައެވެ.

ޑަބްލިއުސީއެސްގެ ކޮންޒަރވޭޝަން ޕާޓްނަރ، އިކޯވޭލްއިން އާންމުކޮށްފައި ވާ މަންޒަރުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި، މުޅި ގޮނޑުދޮށް ފުރާލާފައިވަނީ، ޅަ ވެލާތަކުންނެވެ. އެ ޢަދަދުތައް ހާހުން ގުނާލެވޭނެއެވެ. ބިހުން ނުކުމެ، ކޯރަށް ފައިބައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން، އެ ޅަ ވެލާތައް ވެލިގަނޑު މަތީގައި ފިރުކެމުންދާ މަންޒަރަކީ، ބާލަލި ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތަށްވެސް ހަމަޖެހުން ގެނުވާނެ މަންޒަރެއްކަން ޔަޤީނެވެ.

އަސްލު މި ކޯރު މި އޮންނަނީ ބޮލީވިއާއާއި ބްރެޒީލް ހިއްސާ ކުރާ ބޯޑަރުގަ. އެހެންވެ، މިތަނަށް ބިސް އަޅާ ވެލާތަކަކީ ދެ ޤައުމު ހިއްސާ ކުރާ ވެލާތަކެއް. އެހެންވީމަ، ދެ ޤައުމު ގުޅިގެން، މި ބާވަތުގެ ވެލާ ހިމާޔަތް ކުރަން، އެކީގަ މަސައްކަތް ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު.
ޖަރމަން ފޮރޭރޯ މެޑީނާ؛ ޑަބްލިއުސީއެސް ކޮލަމްބިއާގެ ސައެންޓިފިކް ޑައިރެކްޓަރ

ބިހުގެ ތޮށިގަނޑު ފަޅާލުމަށްފަހު ވެލާތައް ނުކުންނަން ފަށާފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މެދަކާ ހިސާބުގައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅާ ހިސާބަށް އެކަން ދެމިގެން ދިޔައެވެ.

ޖަޔަންޓް ސައުތު އެމެރިކަން ރިވަރ ޓަރޓަލްގެ ނަން ދީފައި ވާ މި ވެލައަކީ، ލެޓިން އެމެރިކާ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ފްރެޝް ވޯޓަރ ޓަރޓަން ނުވަތަ ސާފު ފެނުގައި ދިރިއުޅޭ ވެލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބާވަތުގެ ވެލައެވެ. މި ބާވަތުގެ ވެލާ، 1.07 މީޓަރަށް ބޮޑު ވާއިރު، ބަރުދަންވެސް 90 ކިލޯގްރާމަށް އަރައެވެ.

ވެލައަކީ ޤުދުރަތީ ދިރުންތަކުގެ ބެލަންސް ދެމެހެއްޓުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ބައިވެރިއެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އޮށްތައް އުފުލާ، ކޯރުތަކުގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ގަސްގަހާގެހި ތިޔާގި ކުރުމުގައި މި ވެލާތަކުން އަދާ ކުރާ ދައުރު ބޮޑެވެ.

އަހަރަމެންގެ ޢުއްމީދަކީ، ދެ ޤައުމުންވެސް ހިމާޔަތްކޮށްފަ އޮންނަ ސަރަޙައްދަކަށް މި ސަރަޙައްދު ހެދުން. ބޮލީވިއާއާއި ބްރެޒީލްއިންވެސް. މި ބާވަތުގެ ވެލާތަކުން، ހިމާޔަތާއި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަން އަންނަ މަންޒިލަކަށް މިތަން ވެގެން ދިއުން އުއްމީދަކީ.
ޖަރމަން ފޮރޭރޯ މެޑީނާ؛ ޑަބްލިއުސީއެސް ކޮލަމްބިއާގެ ސައެންޓިފިކް ޑައިރެކްޓަރ

ޖަޔަންޓް ސައުތު އެމެރިކަން ރިވަރ ޓަރޓަލްގެ އާބާދީ ހިމާޔަތް ކުރުމަށް، ޑަބްލިއުސީއެސްއިން ދަނީ ބްރެޒީލްއާއި ބޮލީވިއާއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން، މި ބާވަތުގެ އެތައް މިލިއަން ވެލައެއް އުޅުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެ ޢަދަދު މިހާރު ވަނީ އިންތިހާއަށް ދަށްވެފައެވެ. ޖަޔަންޓް ސައުތު އެމެރިކަން ރިވަރ ޓަރޓަލްގެ އާބާދީ ދަށްވާން ދިމާވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ތެލާއި މަހުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް މިފަދަ ވެލާތައް ހިފާ، މެރުން ހިމެނެއެވެ.

ޑަބްލިއުސީއެސްއިން މިދަނީ ސައެންސްވެރިންގެ ގުރޫޕަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން، ޑްރޯންއާއި ތާމަލަން އިމޭޖިންގް ކަހަލަ، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އުކުޅުތައް ބޭނުން ކުރަމުން. ބޭނުމަކީ މިތަނުގައި އޮތް މި ބާވަތުގެ ވެލާގެ އާބާދީ ދެނެގަތުން.
ޖަރމަން ފޮރޭރޯ މެޑީނާ؛ ޑަބްލިއުސީއެސް ކޮލަމްބިއާގެ ސައެންޓިފިކް ޑައިރެކްޓަރ

ޑަބްލިއުސީއެސްއަށް އެއްބާރުލުން ދޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ، ވެލާ ބިހަށް ފާރަލާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އެ ބިސްތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ބޯހިމަނާ އުސޫލުން، ބިސް އަޅަން އަރާ ވެލާތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައެވެ. އެއީ މި ބާވަތުގެ ވެލާ ދިރުވާ އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ލުއިފަސޭހަ ކަން ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެކެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
60%
0%
20%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް