ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 12:15
އެމްއެމްސީގެ މެންބަރުންނާއި ޗައިނާގެ އެމްބެސެޑަރުގެ ބައްދަލުވުން
އެމްއެމްސީގެ މެންބަރުންނާއި ޗައިނާގެ އެމްބެސެޑަރުގެ ބައްދަލުވުން
އެމްއެމްސީ
ދިވެހި ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުން
ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޗައިނާ އެމްބަސީއާ މަޝްވަރާކޮށްފި
 
ޗައިނާގެ ތައުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މާހިރުން ރާއްޖެ ގެނެސްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައި

ޗައިނާގައި ތަޢުލީމީ ހިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާތަށް މެދުވެރިކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ޗައިނާ އެމްބަސީގައި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެމްސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ، ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ އާއި މެންބަރު މޫސާ ރަޝީދު އާއި މެންބަރު އަރުމާން ރަޝީދު، އާއި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަފްރާހް އަދި މެންބަރު އަލީ ނިޝާންއެވެ. ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަންގް ލިކްސިން އަދި ތަރޑް ސެކްރިޓަރީ ޒަންގް ފެންގްއެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާއަށް ދިވެހި ނޫސްވެރިން ފޮނުވައިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށާއި، ޗައިނާގެ ތައުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މާހިރުން ރާއްޖެ ގެނެސްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށާއި ކުރު މުއްދަތާއި ދިގު މުއްދަތުގެ ސްކޮލާޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ނޫސްވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު މީޑިއާކީ ރަހުމަތްތެރި ކަމާއެކު މުއާމަލާތްކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މުހިންމު ބްރިޖެއް އަދާކުރާ ބައެއްކަމުގައި ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ. މީޑިއާ އެކްސްޗޭންޖްކުރުމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް މުހިންމު ބައެއް ކަމަށާއި، މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި، ޝައްކުތައް ކުޑަކޮށް، ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ވިސްނުން އިތުރުކޮށް، އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް، ސަގާފީ މުއާމަލާތްތައް ކުރިއެރުވުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް މީޑިއާއިން އަދާކުރާކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިޔާއާ ދެކޮޅުހެއްދެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އިތުރު ހީނަރުކަމެއް ގެނުވާނެ ކަމެއް"
ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަކީ ކިހާ ނުރައްކާ ކަމެއް ކަން އެނގޭތަ؟
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވޭނެ: ރައީސް މުއިއްޒު
ދިރާސާކުރާ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެހުރަސްކޮށް އަބަދުވެސް ދަތުރުކުރޭ، ޗައިނާގެ އުޅަނދާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ކަނޑު ދިރާސާ ކުރާ ޗައިނާގެ ބޯޓު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަތް، ހަރަކާތްތެރިވީ "ލައިވް ޓްރެކިން ސިގްނަލް"ނިއްވާލައިގެން!
ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން އަރުވަނީ ވަރަށް "ސްކޯޕް" ދަށް ބޭފުޅުން
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވާތީ ކުރި ސުވާލަށް ވެސް މިސަރުކާރުގެ ޖަވާބެއް ނެތް
ރައީސް ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު: ބޮލަކަށް 80،000 ރުފިޔާގެ މަގުން، ޖުމްލަ 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެއްވި