ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 07:19
ބީއެމްއެލްގެ 40 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ ހަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ބީއެމްއެލްގެ 40 ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ ހަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭންކުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
 
އަމާނާތްތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފައިސާ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ބޭންކުގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިހާރަށްވުރެ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި

ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ޢާންމު ރައްޔިތުން އެމީހުން ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ފައިސާ ރައްކާކުރަން ބޭންކާ ޙަވާލުކުރަނީ، ބޭންކާމެދު ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރެއް ކުރާތީކަމަށާއި އެފައިސާ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެފައިސާ އަމާނާތްތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ބޭންކުގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާކަމަށެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އަދި ޢާންމު ރައްޔިތުންވެސް، އެމީހުން ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ފައިސާ ރައްކާކުރަން ބޭންކާ ޙަވާލުކުރަނީ، ބޭންކާމެދު ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރެއް ކުރާތީ. އެ ފައިސާ އަމާނާތްތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ، ބޭންކުގައި އެންމެ އިސް ޒިންމާ. އެ އަމާނާތްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް، މިހާރަށްވުރެވެސް ހަރުދަނާ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

މީގެއިތުރުން ރައީސް ވަނީ ބީއެމްއެލްއަށް 40 އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިހާރަށްވުރެ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ދާދިފަހުން ތިޔަބޭފުޅުން އިޢުލާނު ކުރެއްވި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ސްޓޫޑެންޓުންނަށް ފޮނުވާ ޓީ.ޓީ. ލިމިޓް ކުރުމުގައި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ބެލެނިވެރިންގެ އެބައޮތް. އެހެންކަމުން، ސެންޓްރަލް ބޭންކް، އެމް.އެމް.އޭ.އާއި، އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަވައި، މި ދެންނެވި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ، ބޭންކުގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި، ބޭންކުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ބީއެމްއެލް އަކީ ދިވެހިންގެ ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުތަކަކާ ގުޅިފައިވާ ބޭންކެއްކަމަށެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ ބޭންކު ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، ބޭންކުގެ އެންމެ އިސް ޒިންމާއަކަށް ވާންޖެހޭނީ، ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބޭންކާމެދު އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބީއެމްއެލް ހުޅުވީ 1982 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް