ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 23:04
ބީއެމްއެލްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ބީއެމްއެލްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ޚިދުމަތްތައް
ބީއެމްއެލްއިން "ކިޔަވާ ލޯނު"ގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް %5ށް ދަށްކުރުމަށް ނިންމައިފި
 
1982 ވަނަ އަހަރު އެ ބޭންގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށީ އެންމެ 10 މުވައްޒަފުންނާއެކު
 
ބީއެމްއެލްއިން އަބަދުވެސް އެންމެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްކަންދޭ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތައުލީމް ހޯދުމަށް ދޫކުރާ "ކިޔަވާ ލޯނު"ގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ދަށްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް, އެ ބޭންކުގެ ޗެއަރޕަރސަން ޔޫޝައު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ 1 ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން ކިޔަވާ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް 9 އިންސައްތައިން 5 އިންސައްތައަށް ދަށްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

1982 ވަނަ އަހަރު އެ ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށީ އެންމެ 10 މުވައްޒަފުންނާއެކުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ބީއެމްއެލްއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއަކަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ، އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިންވެސްޓް ކުރަމުންދާ ކުންފުނިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މާލީ ދާއިރާގައި އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ ބޭންކަކީވެސް ބީއެމްއެލްކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭންކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް އެ ބޭންކުން އަބަދުވެސް އިސްކަންދޭކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަކީ ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތައުލީމު ހޯދުމަށް ލިބިގެންދާ ފަހި ފުރުސަތެއް. 1 ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން ކިޔަވާ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް 9 އިންސައްތައިން 5 އިންސައްތައަށް ދަށްކުރެވިގެންދާނެކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން. މި ބަދަލާއެކު، ކުރިން ނަގާފައިވާ، ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނުތަކުގެ ރޭޓްވެސް، 5 އިންސައްތައަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ.
ބީއެމްއެލްގެ ޗެއަރޕަރސަން، ޔޫޝައު ސައީދު

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްއަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ މެދުތެރޭގައި ދިމާވި ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސިސްއާއި، ދާދިފަހުން ކުރިމަތިވި ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ބޭންކަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ދިމާވިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބީއެމްއެލް އޮތީ އެފަދަ ކޮންމެ ހާލަތަކަށްވެސް ތައްޔާރަށްކަން ޔޫޝައު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެފަދަ ހާލަތުތަކުގައި އަސާސީ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމާއި، އާންމު ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ބޭންކުރި މަސައްކަތް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އިދާރާތަކުން ފަންޑު ހޯދުމަށް ބީއެމްއެލްއިން މަސައްކަތްކުރިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން އަބަދުވެސް އެންމެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްކަން ދޭކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އޭޓީއެމްއާއި، ކާޑާއި، އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގގެ އިތުރުން ޕީއޯއެސް މެޝިން، އަދި ނަގުދު ފައިސާއާނުލައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރީ ބީއެމްއެލްއިން ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު، 20 އަތޮޅުގައި 35 ބްރާންޗް، 82 ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ، 140 އޭޓީއެމް، 200އަށްވުރެ ގިނަ ކޭޝް އޭޖެންޓުންގެ އިތުރުން، އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންކަން އެ ބޭންކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް