ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:29
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކުނިކޮށި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކުނިކޮށި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކުނިކޮށި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ކުނި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ވެމްކޯ ގުޅިގެން
 
2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ވެމްކޯއިން

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކުނި ކޮއްޓަށް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ޖަމާކޮށްފައިވާ ކުނިފުނި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ, ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި ކުނިފުނީގައި އެކި ބާވަތްތަކުގެ 100،000 ޓަނަށްވުރެ ގިނަ ކުނި ހިމެނޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. ކުނީގެ މައްސަލައަކީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއްކަން އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުނިފުނި ސާފުނުކުރެވުމާގުޅިގެން އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އާއްމު ސިއްހީ ހާލަތަށް ދިމާވާކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުނި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ އެފަދަ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުނި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ވެމްކޯ ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ވެމްކޯއިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް