ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:08
އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން
އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން
ރޮއިޓާސް
ޖަޕާން-އެމެރިކާ
ޖަޕާނުން އަސްކަރިއްޔާއަށް ކުރާ ޚަރަދު އިތުރުކުރަން ނިންމުމާއެކު އެމެރިކާގެ ތައުރީފު
 
ޖަޕާނުން ވަނީ 2027 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އެގައުމަށް ދިފާއީ އެކި ކަންކަމުގައި ކުރާ ޚަރަދު ދެގުނަކުރަން ނިންމާފައި
 
ބްލިންކެން ވަނީ ޖަޕާނާ އެމެރިކާއާ ދެމެދު އިތުރު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރެވިގެންދާނެކަންވެސް އިއުލާނުކުރައްވާފައި
 
އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކެޓްރީ ލޮއިޑް އޮސްޓިން ވަނީ އެމެރިކާ-ޖަޕާން ގުޅުމަކީ އެގައުމުން ގެންގުޅޭ އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސިޔާސަތުކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ޖަޕާނުން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ކުރާ ޚަރަދު އިތުރުކުރަން ނިންމުމާގުޅިގެން އެކަމަށް އެމެރިކާއިން ތައުރީފުކޮށްފިއެވެ.

ޖަޕާނުން ވަނީ 2027 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އެގައުމަށް ދިފާއީ އެކި ކަންކަމުގައި ކުރާ ޚަރަދު ދެގުނައަށް އިތުރުކުރަން ނިންމާފައެވެ.

ޖަޕާންގެ މިނިންމުމާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން ވަނީ އެގައުމުގެ ނިންމުމަށް އެމެރިކާއިން ތައުރީފުކުރާކަމަށް، ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބްލިންކެން ވަނީ ޖަޕާނާ އެމެރިކާއާ ދެމެދު އިތުރު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރެވިގެންދާނެކަން ވެސް އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ އާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އާއި ޑިފެންސް ސެކެޓްރީ އަދި ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވައި މ،ަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދެވާފައެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މި ހަތަރު ބޭފުޅުން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން، އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކެޓްރީ ލޮއިޑް އޮސްޓިން ވަނީ އެމެރިކާ-ޖަޕާން ގުޅުމަކީ އެގައުމުން ގެންގުޅޭ އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސިޔާސަތުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް