ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 21:52
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލިޑިމީރް ޒެލެންސްކީއާއި ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް އަންދްރޭޒް ޑޫޑާ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލިޑިމީރް ޒެލެންސްކީއާއި ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް އަންދްރޭޒް ޑޫޑާ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޕޮލެންޑުން ޔޫކްރެއިނަށް ލެޕަރޑް ޓޭންކް ދެނީ
 
ޔޫކްރެއިނަށް ޖަރުމަނުން އުފައްދާފައިވާ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރު ފޮނުވަން ނިންމީ އިންޓަނޭޝަލަން ކޯލިޝަންގެ ދަށުން
 
ޔޫކްރެއިނުން ދަނީ، އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުން އެގައުމަށް ބަރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދެމުން
 
ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް ވަނީ، އެގައުމުންނާއި އެހެން ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޓޭންކްތައް، ވީހާވެސް އަވަހަށް އެގައުމަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް ޕޮލެންޑުން ލެޕަރޑް ޓޭންކަރު ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް، އަންދްރޭޒް ޑޫޑާ ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ އެގައުމުން ޔޫކްރެއިނަށް ޖަރުމަނުން އުފައްދާފައިވާ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރު ފޮނުވަން ނިންމީ އިންޓަރނޭޝަލަން ކޯލިޝަންގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެންގޮސްފައިވާއިރު، ޔޫކްރެއިނުން ދަނީ އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުން އެގައުމަށް ބަރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދެމުންނެވެ.

ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް ވަނީ އެގައުމުން ފޯރުކޮށްދޭ ޓޭންކްތަކާއި އެހެން ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޓޭންކްތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް އެގައުމަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް އެމެރިކާގެ ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރުތައް އެގައުމަށް ފޮނުވާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާގެ ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުންވަންތޯ ދެންނެވުމުން ބައިޑަން ވަނީ، އެވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާކަމަށް ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރުތަކަކީ 1980ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގެންގުޅެމުންދާ ޓޭންކަރު ތަކެކެވެ. މިޓޭންކަރުތަކުގައި ހުންނަ ބަޑީގެ ވަރުގަދަކަން މީޑިއާތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ޔޫކްރެއިނަށް ދޭން މިފަދަ އެތައް ހާސް ޓޭންކަރު އެބަހުރިކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރު ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވިނަމަވެސް، ޔޫކްރެއިނުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމެރިކާގައި އެދުނީ އަބްރަމްސް ޓޭންކަރު އެގައުމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ގައުމުތަކުން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ސްޓިންގަރ އެންޓި-އެއަރކްރާފްޓް މިސައިލާއި، ޖަވެލުން އެންޓި-ޓޭންކް މިސައިލް، އަދި ހައި މޮބިލިޓީ އަރޓިލެރީ ރޮކެޓް ސިސްޓަމްގެ އިތުރުން ސަރފޭސް-ޓު-އެއަރ މިސައިލް ސިސްޓަމްތައްވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް