ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 18:48
މީރާ
މީރާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މީރާ
ޑިސެންބަރު މަހު މީރާ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 2.58 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
ޑިސެންބަރު މަހުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް، ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީގެ އާމްދަނީ ހިއްސާކުރޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު މީރާއަށް 2.58 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

މީރާއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި އަދަދަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ 27.4 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި ޑިސެންބަރު 2022ގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ 77 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

މީރާއިން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި، ޑިސެންބަރު 2021ގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު ޑިސެންބަރު 2022ގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ، ޓީޖީއެސްޓީ އަދި ކުންފުނިތަކާއި ފަރުދުން ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް އަދި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކުހުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ.

ޑިސެންބަރު މަހުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީގެ އާމްދަނީ ހިއްސާކުރެއެވެ. އެގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް، ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، 99 އަހަރަށް ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ ރޭޓު 26 ޑިސެންބަރު 2022ގެ ފަހުން އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން ސުންގަޑިއަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވުމުން، މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނުކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވަނީ ޓީޖީއެސްޓީއާއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީއާއި ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް އަދި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވުން ކަމުގައި މީރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 57.5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލިބިފައިވުމާއެކު، އަންދާޒާ ކުރި އާމްދަނީއަށްވުރެ ބަލައިގަތް އާމްދަނީ ވަނީ އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީއަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ މުއްދަތަކަށް ދައްކަން އޮންނަ ފީއަކަށް ވުމާއެކު، އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީގައި މި ފީއެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހު މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޖީއެސްޓީއެވެ. އެއީ 882.35 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ދެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީގެ އާމްދަނީއެވެ. އެއީ 882.03 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 359.53 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިިފައިވާއިރު އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 130.44 މިލިއަން ރުފިޔާ، ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 75.75 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި 252.99 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައިވެއެވެ.

މީރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޑިސެމްބަރު މަހު އެ އިދާރާއިން ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 135 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް