ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 14:37
ބަރޓް ފަރޓެލް؛ ޑޯންޓް ފޮރގެޓް އީޖާދު ކުރި މީހާ
ބަރޓް ފަރޓެލް؛ ޑޯންޓް ފޮރގެޓް އީޖާދު ކުރި މީހާ
ރޮއިޓާސް
ހަނދާން ނެތުން
އުޅަނދަށް ތަޅުދަނޑި ޖަހާ ގޮތަށް، އެ ނަގަން ހަނދާން ނެތޭ ކުއްޖަކަށް: "ޑޯންޓް ފޮގެޓް"
 
ޑޯންޓް ފޮރގެޓްގެ މަސައްކަތް އަސްލު ފެށީ، ކާރު ތެރޭގަ ފޯނު ބާއްވާފަ ނުކުމެވޭ ވަރުން
 
"ޑޯންޓް ފޮގެޓް"ގެ 2 ބައިގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ޑިވައިސް ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ، އުޅަނދުގެ އިންޖީނު ނިވާލުމުން، އެ ޑިވައިސްއަށް އެކަން ދެނެގަނެވޭ ގޮތަށް
 
ސީރިއަސްކޮށް މިކަން ބަލާނެ މީހަކު ހޯދަން ވަރަށް ދަތި

އަދުގެ ހަލަބޮލި ދުނިޔޭގައި ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ހަލުވި ދުވެލީގައި ހޭލަމޭލަވަމުން ދާން މަޖުބޫރުވެފައި ވާ އިރު، ތާ އަބަދު ގެންގުޅޭ އެންމެ ޒަރޫރީ އެއްޗެހި ބޭއްވުނު ތަން ހަނދާން ނެތިގެން އުޅެން ޖެހޭ ފަހަރު އާދެއެވެ. ދުއްވަން ގެންގުޅޭ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ތަޅުގަނޑި، އެއަށް ޖަހާ ގޮތަށް ނަގަން ހަނދާން ނެތި، އޮފީހަށް ވަދެގެން ގޮސް، ވާނެ އެއްޗެއް ވެ، އުޅަނދުގެ ވެރި ފަރާތް ކަމަށް އަމިއްލައަށް ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން އެ އުޅަނދެއް ގެންދާ ފަހުންވެސް ރެއަކާލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ސައިކަލުން ފައިބައިގެން ދާއިރު، ވަށިގަނޑަށް ލީ ލެޕްޓޮޕް މަތިން ހަނދާން ނެތި، އެޕަރޓްމަންނަށް ވަދެވޭ ގޮތް އެބަވެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ގޮސް ގުޅެނީ ހަނދާނާއެވެ. ހަނދާން ނެތުމާއެވެ.

މިއީ އާދައިގެ ކަމެއްހެން ހީވި ނަމަވެސް، ތާ އަބަދު ވާން ވެއްޖެ ނަމަ ގެއްލުން ބޮޑު ކަމެކެވެ. މި ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދާދިން އެކަކީ، ދިރިއުޅުމުގައި މިކަން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިފައި ހުރި ކާފައެއް ކަމަށް ވާ، ޢުމުރުން 83 އަހަރުގެ ބަރޓް ފަރޓެލްއެވެ. ފަރޓެލްގެ އުފެއްދުން ދައްކާލީ އީޖާދީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ވެސްޓިވަލް ގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރަމުން އަންނަ ކޮންޒިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯވގައެވެ.

މިތަނުގެ ބައެއް މީހުންނާ އަހަރަމެން ވާހަކަދައްކާލައިފިން. އެކަމަކު، ސީރިއަސްކޮށް މިކަން ބަލާނެ މީހަކު ހޯދަން ވަރަށް ދަތި. ބައެއް މީހުން ހަމަ އެބަދޭ ކައިރިން ލާފަ، އަޅާވެސް ނުލާ. އަނެއް ބަޔަކު އެބަ ބުނޭ، ކަރޑް ދޭށޭ، ފަހުން ގުޅާލާނަމޭ. ގުޅާވެސް ފާނެ، ނުގުޅާވެސް ފާނެ. ދެން ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ވާނެތާ. މަށަކީ އަބަދުވެސް، ވަރަށް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ކަންކަމާ މެދު ވިސްނާ މީހެއް. އަތުގަ ރަނގަޅު އެއްޗެއް އޮވެފަ، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެކަމުން ފައިދާ ވަންޏާ، މަށަށް ވަރިހަމަ
ބަރޓް ފަރޓެލް؛ ޑޯންޓް ފޮރގެޓް އީޖާދު ކުރި މީހާ

ޝޯވގެ އެހެން ސްޓޯލްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ފަރޓެލްގެ ސްޓޯލުގައި މާ ބޮޑު ކަމެއް ވާހެން، ބަލާ ބެލުމަށް ހީ ނުވި ނަމަވެސް، އޭނާގެ އާ އީޖާދަކީ، އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށްވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ކޮށްފާނެ ފަދަ އީޖާދެކެވެ. ބައެއްގެ ފުރާނަވެސް ސަލާމަތް ކޮށްދީފާނެ އީޖާދަކަށް، އެ އީޖާދު ވެދާނެ ކަމަށް ފަރޓެލް ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

ފަރޓެލްއަކީ އޭނާ ދުއްވަން ގެންގުޅޭ ކާރުގެ ތެރޭގައި ފޯނު ބޭއްވުމަށްފަހު، އެޕަރޓްމަންޓްއާ ހިސާބަށް ދެވުމުން ނޫނީ އެ ކަން ހަނދާން ނުވުމުގެ ތަކުލީފު، އެތައް ފަހަރަކު އުފުލާފައި ވާ މީހެކެވެ. "ޑޯންޓް ފޮގެޓް"ގެ ނަން ދީފައި ވާ މި އާ އީޖާދަށް މަގު ފަހި ވީ ގޮތަކީވެސް އެއީއެވެ. ފަރޓެލްގެ "ޑޯންޓް ފޮގެޓް" ޑިވައިސް އެކުލެވިގެން ވަނީ 2 ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބަޔާއި، އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ އެޕަރޓްމަންގެ ދޮރުމަތީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބައެވެ.

"ޑޯންޓް ފޮގެޓް"ގެ 2 ބައިގެ ތެރެއިން އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ޑިވައިސް ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ، އުޅަނދުގެ އިންޖީނު ނިވާލުމުން، އެ ޑިވައިސްއަށް އެކަން ދެނެގަނެވޭ ގޮތަށެވެ. އިންޖީނު ނިވާލާ ހިސާބުން، ހަނދާން ނެތިދާނެހެން ހީވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާން ކޮށްދޭ މެސެޖެއް، އެ ޑިވައިސްއިން ޖަހާދެއެވެ. އެއީ އަމިއްލައަށް ރެކޯޑް ކޮށްފައި ވާ މެސެޖެއް ކަމުން، ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއް އެ މެސެޖު މެދުވެރިކޮށް ހަނދާން ކޮށް ދެއެވެ. މިސާލަކަށް، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް، ސިޑިން ހިނގާފައި އެރުމުގެ ކުރިން، ތިރީގައި ހުރި ފިހާރައިން ކިރު ދަޅެއް ގަނެގެން އެރުން ކަހަލަ ކަންކަންވެސް ހަނދާން ކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ނޫނީ ތަޅުދަނޑިފަތި ހިފައިގެން މައްޗަށް އަރަންވެސް ހަނދާން ކޮށްދޭ ގޮތަށް، ޑިވައިސް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޑޯންޓް ފޮރގެޓް އަކީ ހަނދާން ކޮށްދޭ ނިޒާމެއް. މިސާލަކަށް، ކާރުން ފައިބައިގެން ދާއިރު އެއްޗެއް އޭގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށް ނުލަން ހަނދާން ކޮށްދޭ ކަހަލަ ޑިވައިސްއެއް. މިކަން ފެށުނީ މަޖަލެއްގެ ގޮތުގަ. މަށަށް ވަރަށް ގިނައިން ކާރު ތެރޭގަ ފޯނު ބާއްވާފަ ނުކުމެވޭނެ. ސިޑިއަކުން މައްޗަށް އަރައިގެން ގޮސް، ލިފްޓަކުން މައްޗަށް އަރާ، އަނެއްކާވެސް ސިޑިއަކުން އަރައިގެން ގޮސް، އެއްޕަރޓްމަންޓަށް ވަދެ، ބޭރުގަ ލައިގެން އުޅުނު އެއްޗެހި ބާލާފަ... ދެން މީހަކަށް ގުޅަން އުޅޭ ހިސާބުން މި ރެއަކާ ލަނީ އަދި އަތުގަ ފޯނު ނެތްކަން. ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ 2 ފަހަރުވެސް އެހެން ވެދާނެ. އަނެއްކާ މިޖެހެނީ ބޭރަށް ނުކުންނަ އެއްޗިހި ލައިގެން ކަމާ ކަންފަށާ ތިރިއަށް ފައިބަން އެ ފޯނު ބަލާ. އެއީ މިކަން ފެށުނީ ގޮތަކީ. ހިތަށް އެރީ، އަހަރެން މި ހަނދާން ނެތޭ ކަންކަން ހަނދާން ކޮށްދޭނެ ޑިވައިސްއެއް އެއްޗެއް މީހަކު އުފައްދާފަ ނެތީ ކީއްވެބާއޭ. އާނ ދޮގޭ! މި ފަހަރު މިކަން ކުރާނީ މަށޭ ހިތަށް އެރީ
ބަރޓް ފަރޓެލް؛ ޑޯންޓް ފޮރގެޓް އީޖާދު ކުރި މީހާ

ގެއިން ނުކުންނަމުން ކޮންމެހެން ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހަނދާން ކޮށްދޭ ގޮތަށްވެސް ޑިވައިސް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. އޭގައި އޮތީ އެމީހަކު ޚިޔާރު ކުރާ ގޮތެކެވެ.

ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު، ދުރު މަންޒިލްތަކަށް ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރުތައް ގިނައެވެ. ބައެއް ފަހަރު، ކާރު ތެރެއިން ދަރިފުޅު ބާލަން ހަނދާން ނެތި، ހިތާމަވެރި އެތައް ހާދިޘާއެއްވެސް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެން ކަމުން، ފަރޓެލްގެ "ޑޯންޓް ފޮގެޓް" އަކީ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދޭ ޑިވައިސްއެކޭވެސް ބުނެވިދާނެތާއެވެ.

ޑޯންޓް ފޮރގެޓްގެ މަސައްކަތް އަސްލު ފެށީ، ކާރު ތެރޭގަ ފޯނު ބާއްވާފަ ނުކުމެވޭ ވަރުން. ދެން މަށަށް މި އެނގެނީ، މިދިޔަ 20 އަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެކަނިވެސް، ކާރުން ދަރިފުޅު ބަލާން ހަނދާން ނެތިގެން ހިނގި އެކި ހާދިޘާތަކުގަ، ހީޓްސްޓްރޯކް ޖެހިގެން އެތައް ހާސް ކުދިންނެއް މަރުވެފަ ވާ ކަން. އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރުތައްވެސް މަރުވެފަ އެބަހުރި ފުދޭ ވަރަކަށް. އެހެންވީމަ، އަހަރެންގެ މި ޑިވައިސްއަކީ، ފުރާނަވެސް ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެ ޑިވައިސްއެއް ކަމަށް މި ބަލަނީ
ބަރޓް ފަރޓެލް؛ ޑޯންޓް ފޮރގެޓް އީޖާދު ކުރި މީހާ

މާލީގޮތުން މާބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް ފަރޓެލް ހުރީ، އޭނާގެ އުފެއްދުން މަރކެޓް ކުރާނެ ފަދައެއްވެސް ނެތި، އިންވެސްޓަރެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އިންވެސްޓަރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ހޭދަވާ މި މުއްދަތުގައިވެސް ދެ އަތް އުރާލައިގެން ހުރުމުގެ ވިސްނުމެއް، ފަރޓެލްގެ ނެތެވެ. އޭނާ ވަނީ، "ޑޯންޓް ފޮގެޓް"ގެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފައެވެ. މިއީވެސް ވޮއިސް އެލަރޓް އުސޫލުން ކަންކަން ހަނދާން ކޮށްދޭ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައިވެސް މި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް