ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:28
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
އެމެރިކާގެ ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރު ތަކަކީ 1980ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގެންގުޅެމުންދާ ޓޭންކަރު ތަކެއް
 
އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ޔޫކްރެއިނަށް ދޭން މިފަދަ އެތައް ހާސް ޓޭންކަރު އެބަހުރިކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭނީ ސީދާ ކިތައް ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރު ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ

ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް އެމެރިކާގެ ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރުތައް އެގައުމަށް ފޮނުވާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާގެ ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުންވަންތޯ ސުވާލުކުރެއްވުމުން، ބައިޑަން ވަނީ އެވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާކަމަށް ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރު ތަކަކީ 1980ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގެންގުޅެމުންދާ ޓޭންކަރު ތަކެކެވެ. މިޓޭންކަރުތަކުގައި ހުންނަ ވަރުގަދަ ބަޑި މީޑިއާތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ޔޫކްރެއިނަށް ދޭން މިފަދަ އެތައް ހާސް ޓޭންކަރު އެބަހުރިކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރު ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، ޔޫކްރެއިނުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމެރިކާގައި އެދުނީ އަބްރަމްސް ޓޭންކަރު އެގައުމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭނީ ސީދާ ކިތައް ބްރެޑްލީ ޓޭންކަރު ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާއިން ދަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު ހަތިޔާރުގެ އެހީ ޕެކޭޖެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށާއި އެ އެހީ ޕެކޭޖް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ބައިޑަން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް 1.85 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީދޭން ނިންމަަވައި އެކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

މި އެހީގެތެރޭގައި ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ޕެޓްރިއޮޓް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްވެސް ފޯރުކޮށްދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޕެޓްރިއޮޓް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމަކީ އެމެރިކާގެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ސިސްޓަމެވެ. އެންމެ ފަހުގެ މި ސިސްޓަމަކީ ކްރޫޒް މިސައިލާ ބެލިސްޓިކް މިސައިލްގެ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމެކެވެ.

މި އެހީދޭން ބައިޑަން އިއުލާންކުރެއްވީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެމެރިކާގެ މިނިންމުމާ ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ޕެޓްރިއޮޓް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމުމަކީ އެގައުމުގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. މިއީ މިވަގުތު ރަޝިއާއިން އެގައުމަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތް ކަމަށްވެސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން އެމެރިކާއިން މިވަނީ މިހާތަނަށް 21.3 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ސްޓިންގަރ އެންޓި-އެއަރކްރާފްޓް މިސައިލާ، ޖަވެލުން އެންޓި-ޓޭންކް މިސައިލް އަދި ހައި މޮބިލިޓީ އަރޓިލެރީ ރޮކެޓް ސިސްޓަމްގެ އިތުރުން ސަރފޭސް-ޓު-އެއަރ މިސައިލް ސިސްޓަމްތައްވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް