ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:17
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޓްވިޓަރ
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ކަންފަތް ދިއްކޮށްލީމާ އިވެނީ އެންމެ އަޑެއް، އެއީ ރައީސް ޞާލިހު ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ގޮވާލުމުގެ އަޑު
 
ޝާހިދު ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ހިކުމަތްތެރި ތެދުވެރި އޯގާތެރި ބޭފުޅެއް ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ޝާހިދު ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ކެތްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

މިއަދު ކަންފަތް ދިއްކޮށްލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން އަޑު އިވެނީ އެންމެ އަޑެއް ކަމަށާއި އެ އަޑަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކުރިއަށް ވަޑަައިގަންނަވަން ގޮވާލާ އަޑު ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން 1990ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ރައީސް ޞާލިހުއާ އެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސްއަކީ ކެތްތެރި ބޭފުޅެއްކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިހުގެ އަރިހުގައި މުޅި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުން ވެސް ތިބި ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2023 ވަނަ އަހަރު އިތުރު ދައުރެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝާހިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ 2018 ގެ ކުރިން ހިންގި ވެރިކަމަކީ ޖައްބާރު ވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭރު ސުޕްރީމް ކޯޓާއި މަޖިލިސް އޮތީ ނިކަމެތިކޮށްލާފައި ކަމަށާއި އެ ދަނޑިވަޅުގައި ހިތްވަރުދެއްކެވި ބޭފުޅަކީ ވެސް ރައީސް ޞާލިހު ކަމަށެވެ.

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ، އެމްޑީޕީ މިއޮތީ މަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި. ސާބިތުވެ މިއޮތީ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެކީގައި އަތުގުޅައިގެން ގޮސް ރައީސް ބައިންދާނީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުގެ 1995 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުގައި ކުލަ މި ނޫން ގޮތަކަށް ހުރި އިރު ވެސް. އަދި މި ނޫން އެއްޗެއް ބޮލުގައި ހުރި އިރު ވެސް. އަޅުގަނޑާއި މަނިކުފާނާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރީމު. މަނިކުފާނަކީ ކެތްތެރި ބޭފުޅެއް
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

ޝާހިދު ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ހިކުމަތްތެރި ތެދުވެރި އޯގާތެރި ބޭފުޅެއް ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޝާހިދު ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު ކަންކަމާއި ރިއެކްޓު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން ކިޔާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ވެސް ރައްދުދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން 2018 ގެ ކުރިން އައި ވެރިކަންކަމުގައި ރައީސުންނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރިއެކްޓުކުރާ ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކަންކަމާއި ރިއެކްޓުކުރުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ މަޖިލީހުގެ އަގު ވައްޓާލުމާއި، ގައުމުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެމަރޖެންސީ ހާލަތު އިއުލާންކުރުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ސާބިތުކަން ދެއްކެވި ބޭފުޅަކީ ރައީސް ޞާލިހު ކަމަށް ޝާހިދު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ރައީސް ދެއްކެވި ލީޑަރޝިޕަށް ޝާހިދު ވަނީ ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2023ގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސް ޞާލިހު އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް