ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:05
މިނިސްޓަރު މާރިޔާ
މިނިސްޓަރު މާރިޔާ
ޓްވީޓަރ
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
އެމްޑީޕީގެ ފިކުރާއި ދިރުމަކީ މީހެއްގެ ވަށާލާ އެނބުރޭ އެއްޗެއް ނޫން: މާރިޔާ
 
މާރިޔާ ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު އަށް ތައުރީފުކުރައްވާފައި
 
ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ކޯޅުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ ވެރިކަން ގެއްލުންކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި

އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ މީހެއްގެ ވަށާލާ އެނބުރޭ ފިކުރެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެ ޕާޓީގެ ދިރުމަކީ މީހެއް ވަށާލާ އެނބުރޭ ދިރުމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕޭނުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް" ނަމުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވަން ނުކުމެ ތިބީ ހުއްޓި ތިބެވެން ނެތުމުން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ތިބީ އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށް ވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ޑިމޮކްރެސީ އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެތެރޭގެ ކޯޅުންތައް ފަށަންވީ ކަމަށް ހިތަށް އަރާ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ފަދަ ފަރާތްތަކުން ތިމަންނަމެން ނޫން އެހެން ބަޔަކު ޕާޓީގައި ހުރެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ވެރިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ވެސް ވަކި ބަޔެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އަޑަކީ އެންމެންގެ ދިރުން ކަމަށް ހީވެފައިވާ ކަމަށް މާރިޔާ ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ.

އެހެނަމަވެސް އެ ކުރެވެނީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ވިސްނާލުން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ މީހެއްގެ ވަށައިގެން އެނބުރޭ ފިކުރެއް ނޫން. އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ މީހެއްގެ ވަށައިގެން އެނބުރޭ ދިރުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ނުކުތީ 30ހަކަށް އަހަރު އެކަކުގެ ވަށައިގެން އެނބުރުނު އެނބުރުމުން މިނިވަންވުމަށް.
މާރިޔާ

އެމްޑީޕީ އިން ނުކުތީ ވާހަކަދެއްކުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދަން ކަމަށް މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު ޑިމޮކްރަސީ އައިސްފައިވާ ކަމަށް ދެކި އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ކަންކަން ކުރާ ގޮތަށް ކުރާނަމަ، އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ވެސް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޕާޓީގެ އެންމެންވެސް އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި އޮންނާނެ ގޮތެއް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި 2018 ގައި އެމްޑީޕީ އިން ވެރިކަން ހޯދަން ނުކުތީ ބިރުވެރިކަމާއި އެކުގައި ކަމަށް އަދި އެ ދުވަހު ފެނުނީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެތްތެރިކަން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރިޔާ ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ޞާލިހު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ މާލެ ސަރަހައްދާއި އަތޮޅުތެރެ އެކުގައި ތަރައްޤީކުރައްވަން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ރައީސް ކުރައްވަނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކުގައި ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް