ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 11:53
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިން
2022 ވަނަ އަހަރަކީ އުނދަގޫ، މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމަން ޖެހުނު އަހަރެއް: ޕުޓިން
 
ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންކޮށްގެން ރަޝިއާ ބަލިކަށި ކުރުމަކީ މިއަދު ހުޅަނގުގެ އަމާޒުކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވި
 
ހުޅަނގަކީ ސުލްހައިގެ ނަމުގައި ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިކުރާ ބައެއްކަމަށްވެސް ޕުޓިން ވިދާޅުވި
 
މިއީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ސާފުވެގެން ދިޔަ އަހަރެއްކަމަށްވެސް ޕުޓިން ވިދާޅުވި

2022 ވަނަ އަހަރަކީ އުނދަގޫ އަދި މުހިއްމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމަވަންޖެހިވަޑައިގެންނެވި އަހަރެއް ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައު އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ އާންމު ކުރެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕުޓިން ވިދާޅުވީ، 2022 ވަނަ އަހަރަކީ ރަޝިއާގެ ސިޔާދަތީ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުހިއްމު އަދި އެހާމެ އުނދަގޫ ނިންމެވުންތަކެއް ނިންމެވި އަަހަރެއްކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ސާފުވެގެން ދިޔަ އަހަރެއްކަމަށްވެސް ޕުޓިން ވިދާޅުވެއެވެ. އެގޮތުން ފިނޑިކަމާއި ހިތްވަރަކީ ކޮބައިކަން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވާކަން ޕުޓިން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

9 މިނެޓަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ މި ވީޑިއޯ މެސެޖަކީ ޕުޓިންގެ 22 އަަހަރުވީ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ދިގުކޮށް ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ.

ރަޝިއާގެ ޤައުމީ ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވާ އާންމު ކުރެއްވި މި މެސެޖުގައި ޕުޓިން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ހުޅަނގުން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން، އެމީހުންގެ ސިޔާސަތުތަކަކީ އަމާންކަމަށް ގޮވާލާ ސިޔާސަތުކަމުގައި ބުނެ، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަގީގަތަކީ ހުޅަނގަކީ ޔަހޫދީ ފިކުރު ފަތުރާ، އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޑޮންބަސްގެ ރައްޔިތުންނާމެދުވެސް އަނިޔާވެރިކަން އިސްކޮށްފައިވާ ބައެއްކަން ޕުޓިން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހުޅަނގަކީ ސުލްހައިގެ ނަމުގައި ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިކުރާ ބައެއްކަމަށްވެސް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންކޮށްގެން ރަޝިއާ ބަލިކަށި ކުރުމަކީ މިއަދު ހުޅަނގުގެ އަމާޒުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޕުޓިން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެކަމަށް ރަޝިއާއިން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. ޕުޓިން ވަނީ ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވާފައެވެ.

އަދި މިހާރު ރަޝިއާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ‘ޚާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން’ ގައި ކުރީ ސަފުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ އޮފިސަރުންނާއި، އެމީހުންގެ އާއިލާއަށްވެސް ޕުޓިން ވަނީ ޚާއްސަކޮށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް 11 މަސް ވެގެންދާއިރު، މިހާރުވެސް ތިންލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހަނގުރާމައިގެ ރިޒާވް ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޝިއާއިން ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް