ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 22:46
މިސައިލް ހަމަލާއެއް އަމާޒުވެ ބިމާ ހަމަވެފައިވާ ގެއެއް
މިސައިލް ހަމަލާއެއް އަމާޒުވެ ބިމާ ހަމަވެފައިވާ ގެއެއް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
އިރުއަރައި އޮއްސެނީ ބޮމާއި ޑްރޯން އަދި މިސައިލް ހަމަލާތަކާއެކު
 
ޑިސެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ އިރާނުން އުފައްދާފައިވާ ޝާހުދު ޑްރޯންގެ 16 ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާތައް ދީފައި
 
24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް 85 މިސައިލް ހަމަލާއާއި 35 އެއާ ރެއިޑްއާއި، 63 ރޮކެޓް ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައި

ފެބްރުއަރީ 24، 2022 އަކީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުން ދުވަހަކުވެސް ފޮހެލެވޭނެ ދުވަހެއް ނޫނެވެ. އެދުވަހު ފެށުނު ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމެއްނެތި ދިގުދެމިގެންގޮސް، ގައުމުގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ދިރިއުޅުން މިވަނީ ދުވަހަކުވެސް ހީނުކުރާ ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ހަނގުރާމައަށް 10 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެގެންގޮސްފައިވާއިރު، ބާރުގަދަ ގޮވުމެއްގެ އަޑު ނީވޭ ހަމަ އެއްދުވަހެއްވެސް މިހާރު ނުފެންނަނީއެވެ. އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށް ބުނެ، ރަޝިއާއިން ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް އިތުރުވެ، އެގައުމަށް އިރުއަރައި އޮއްސެނީ ބޮމާ، ޑްރޯން އަދި މިސައިލް ހަމަލާތަކާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން މިފަދަ ހަމަލާތައް ދީފައި މިވަނީ ޑިސެމްބަރު 29 އަދި 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 29 ވަނަ ދުވަހު އެގައުމަށް ދިން މިސައިލު ހަމަލާތަކުން އެރި ދުން ރަނގަޅަށް ނުފިލަނީސް 30 ވަނަ ދުވަހު އެފަދަ، އިތުރު އަދި ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް މިވަނީ ދީފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ޑިސެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ އިރާނުން އުފައްދާފައިވާ ޝާހުދު ޑްރޯންގެ 16 ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާތައް ދީފައެވެ.

ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދޭކަމުގެ އެލަރމް ވެރިރަށް ކިއެވް އިން އިވިގެން ދިޔައިރު، ހަމަ އެ އެލަރމް އާ އެއްވަރަށް އެތައް ގޮވުންތަކެއްގެ އަޑު އިވުނެވެ. މި 16 ޑްރޯން ހަމަލާގެ ތެރެއިން ހަތް ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ވެރިރަށް ކިއެވް އަށެވެ. ބާކީ ޑްރޯންތައް އެގައުމުގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުވެގެންދިޔައެވެ.

ރަޝިއާއިން މިހާރު ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ބޮޑަށް އަމާޒުކުރަމުންދަނީ އެގައުމުގެ އުމްރާނީ ބޮޑެތި އިމާރާތްތަކަށެވެ. އެގައުމުގެ އިންޖީނުގެ ތަކަށް އަމާޒުކުރަމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް ވަނީ ފިނި މޫސުމުގައި ހީޓަރަކާ ނުލައި އުޅެން މަޖުބޫރުވެފައެވެ. ކަރަންޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ގޮންޖެހުންތަކަކާ ރައްޔިތުން ދަނީ ކުރިމަތިލަމުންނެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް 85 މިސައިލް ހަމަލާއާއި 35 އެއާ ރެއިޑްއާއި، 63 ރޮކެޓް ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައެވެ. ރަޝިއާއިންވެސް ވަނީ އެގައުމުން ޔޫކްރެއަށް "ބޮޑު ހަމަލާއެއް" އަމާޒުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިއަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ރަޝިއާއިން ދަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް ޔޫކްރެއިނަށް އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ހަމަލާ އަމާޒުކުރަމުންނެވެ. ރަޝިއާއިން ބުނަމުންދަނީ އެގައުމުގެ އަމާޒަކީ އެގައުމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމުގެ ބާރު ޔޫކްރެއިނުން ކަނޑުވާލުމެވެ.

ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނުން ބުނަނީ ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކަކީ އަސްކަރީ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތި، ގަސްތުގައި އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް