ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 19:01
އަދުރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އަދުރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕީޕީއެމް
ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާ
ރައީސް ޔާމީންގެ ނަން ނެތް އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އަދުރޭ
 
ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކުރުމާއި އެކު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ދަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކުރަމުން
 
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ނުކޮށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެއް އިންސާފުވެރިކަމަށް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް އިން ބުނޭ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނަން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ނަމަ، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވަން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް، އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ނުކޮށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެއް އިންސާފުވެރިކަމަށް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މި ވަގުތު ހުންނެވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ، ވ.އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި، ރިޝްވަތު ގަބޫލު ކުރުމާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލުގައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކުރުމާއި އެކު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ދަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ.

ވ. އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޙަރާމް ޙުކުމެއްކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ވަނީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ގޮތަށް އާންމު ތަންތަނުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި، މީޑިއާތަކުގައި ގެނެސްދޭ މައުލޫމާތާއި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަމާއި މެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުވެގެން އެފަދަ މައްސަަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، އެކަމެއް ކޮމިޝަނުން ބަލާނެކަމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި