ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 19:05
މާލޭ މަގުމައްޗަށް ޖަމާކޮށްފައިހުރި ކުނި
މާލޭ މަގުމައްޗަށް ޖަމާކޮށްފައިހުރި ކުނި
މާލެތެރެ ސާފުކުރުން
މިނިސްޓަރ ޝައުނާގެ ލަފަޔާއި އެކު ވެމްކޯ އިން މާލެތެރެ ސާފުކުރަން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަން އެއް ފަށައިފި
 
މާލޭގެ މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ހުންނަ ކުނި ނަގަން ވެމްކޯއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ ނުކުރުމުން، މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ނުދޭ
 
އެ މަސައްކަތް އަލުން ވެމްކޯ އިން ފަށާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކުގައި ކުނި ޖަމާވެ އާއްމުންގެ ޝަކުވާ އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް ވެމްކޯ އިން މާލެ ސާފުކުރުމަށް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާގެ ލަފާގެ މަތިން އެ މަސައްކަތް ވެމްކޯ އިން ފަށާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ބައެއްގެ "އީގޯ" އަށް ވުރެ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތު މާ މުހިންމު ކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ވެމްކޯ އިން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ކުނިތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން އެ ކުންފުނިންވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މާލޭގެ މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ހުންނަ ކުނި ނަގަން ވެމްކޯއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ ނުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމުމާއި އެކު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަގުތަކުން ކުނި ނެގުން ވެމްކޯއިން ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އެއާއި އެކު މާލެ މަގުތަކުގައި ކުނި އިތުރުވެ އެކަން އާއްމުންނަށް ތަކުލީފަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

ވެމްކޯ އިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުނި ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ އާއްމުން އިންތިހާ އަށް ކުރަމުންދާ ކަަމަށެވެ. މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި މައިޒާންތައް ސާފުކުރުމަށް ވެމްކޯއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ ނުކުރަން ނިންމީ އެ ކުންފުނިން އެ ކަން ގަވާއިދުން ނުކުރާތީ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ވެމްކޯ އިން ކުރަމުން އައީ ވަރަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ރަނގަޅަށް ކަަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް