ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:04
ކޮވިޑްގެ އިޖާބަ، ސައެންސްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރުމަށް ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި
ކޮވިޑްގެ އިޖާބަ
ކޮވިޑްގެ އިޖާބަ، ސައެންސްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރުމަށް ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި
 
އެމެރިކާއިން ދަނީ ޗައިނާގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ވަމުން ދާ ދިއުން ހުއްޖަތަކަށް ހަދާ، ޗައިނާއިން އެމެރިކާއަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ހަރުކަށި ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން
 
ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރުމަށް، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ އިޤްތިޞާދީ ތަކުލީފުތަކުން އަރައިގަތުމަށް މިއަދު ބޭނުން ވަނީ ސައެންޓިފިކް ޙައްލެއް ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖީންގްގައި ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު، ވޭންގް ވެންބިން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް މިއަދު ދޭން ޖެހިފައި ވަނީ ސައިންޓިފިކް އިޖާބައެއް ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިކަމަށް ބޭނުން ވަނީ ސައެންސްއަށް ބަރޯސާވާ އިޖާބައެއް. އަދި ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރުމަށް، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ސިނާޢީ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި، ސަޕްލައި ޗޭނުތަކަށް ހަމައަކަށް އަޅުވާ، އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ ދުވެލި ނަގަހައްޓަން، މިކަންކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ
ވޭންގް ވެންބިން؛ ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު

ޗައިނާގެ އޮފިޝަލު މިފަދަ ރޫޙެއްގައި ވާހަކަދައްކަވާފައި ވާ އިރު، އެމެރިކާއިން ދަނީ ޗައިނާގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ވަމުން ދާ ދިއުން ހުއްޖަތަކަށް ހަދާ، ޗައިނާއިން އެމެރިކާއަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ހަރުކަށި ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ، ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ދޭނެ ކަމަށްވެސް އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން ޗައިނާއަށް ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމުގައި ލުއި ތަކެއް ދޭނެކަން އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީ މަންޒިލްތަކުން ޗައިނާއަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ލިމިޓް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އުވާލާ، ފަސެންޖަރުންގެ ކެޕޭސިޓީ ކޮންޓްރޯލްވެސް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ކޮވިޑް އިޖާބައިގެ ގޮތުގަ އަހަރަމެން އަބަދުވެސް ޤަބޫލު ކުރަމުން ދިޔަ އުސޫލަކީ، ޤައުމުތަކުގެ އިޖާބައިގެ ސިޔާސަތުތަކަކީ ސައެންސްގެ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރެވޭ، އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމަށް ވިހާވެސް ވަރަކުން ހުރަސް ނޭޅޭ ސިޔާށަތުތަކަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމުގެ އުސޫލު. ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރުމުގައި ޗައިނާއިން ގެންގުޅުނު އުސޫލުތަކަށް ބައެއް ޤައުމުތަކުން ތަޢީދު ކުރި. އަދި ފިޔަވަޅުތަކަށް ދޫ ދޭ ހިސާބުން، އެކަން އިތުރު ވެގެން ދާނެ ކަމަށްވެސް އެ ޤައުމުތަކުން އުއްމީދު ކުރި
ވޭންގް ވެންބިން؛ ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު

ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކެސްތައް އިތުރު ވަމުން ދާ ދިއުމާ މެދު ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފައެވެ. ޗައިނާގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަމުން ދާ ކަމާ މެދުވެސް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރިކަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

މުޅި ދުނިޔެ އިނދަޖައްސާލި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރަން ފެށީ ޗައިނާގެ ސީފުޑް ބާޒާރަކުން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ނުރައްކާ ފެތުރިފައި ވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އޮތް ބަލިމަޑުކަމެއްގެ އިންޒާރު، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ނެރުނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ކުރީ ޗައިނާއިން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ބަލީގެ ވައިރަހުގެ އަސްލަކީ ޗައިނާ ކަމަށް ކުރާ ދަޢުވާއަށް އެ ޤައުމުން އިންކާރު ކުރެއެވެ. ބަލީގެ އަސްލު ހޯދުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިސާބެއްގެ ތަޙްޤީޤުތަކެއް ހިންގި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ނިންމުމެއް ނިންމިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް